O nama

Organi Preduzeća su:
    1. Skupština;
    2. Nadzorni odbor ;
    3. Uprava i organi upravljanja;
    4. Odbor za reviziju

Nadzorni odbor Preduzeća sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana. Nadzorni odbor imenuje Skupština preduzeća na osnovu javnog konkursa.
Nadzorni odbor, u cilju izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora temeljem kojeg donosi odluke i zaključke, daje upustva, preporuke, mišljenja i zauzima stavove.

Nadzorni odbor nadležan je da:
nadzire poslovanje Preduzeća; predlaže Skupštini donošenje, izmjene i dopune Statuta i Etičkog kodeksa; donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora; donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji preduzeća i Pravilnik o računovodstvu i računovodstvanim politikama; utvrđuje prijedlog trogodišnjeg, godišnjeg i revidiranog plana poslovanja; usvaja izvještaj Uprave po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha na osnovu prethodno datog mišljenja Odbora za reviziju; podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća koji obavezno uključuje: izvještaj vanjskog revizora, preporuku Odbora za reviziju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; daje Skupštini prijedlog o rasporedu dobiti; daje Skupštini prijedlog o načinu pokrića gubitaka; utvrđuje prijedlog odluke o izboru kandidata Odbora za reviziju i podnosi ga Skupštini; prati provođenje postupka javnih nabavki, u skladu s važećim propisima; imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa odredbama Statuta; daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima; daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima; podnosi zahtjev za sazivanje Skupštine Preduzeća; prati provođenje preporuka datih Upravi od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima; prati poslovanje i zakonitost poslovanja Preduzeća; daje upute organima Preduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu; prisustvuje sjednicama Skupštine Preduzeća i učestvuje u raspravi bez prava glasa; vrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju Preduzeća; donosi cjenovnik usluga osim za vodu i odvođenje otpadnih voda; utvrđuje prijedlog cijena vode i odvođenja otpadnih voda; razmatra mjesečne izvještaje o radu Odbora za reviziju; donosi odluku o kreditnom zaduženju u obimu do trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine; vrši druge poslove predviđene zakonom.