O nama

Osnivač Preduzeća je Kanton Sarajevo.

U ime Osnivača prava i obaveze vrši Skupština preduzeća koja se sastoji od predsjednika i 2 (dva) člana. Imenovanje i razrješenje predsjednika i članova Skupštine preduzeća vrši se na način da iste na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo.

Skupština preduzeća je nadležna da:
donosi statut, izmjene i dopune statuta; donosi etički kodeks Preduzeća ; odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala; usvaja godišnji izvještaj Preduzeća, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; odlučuje o rasporedu dobiti; odlučuje o načinu pokrića gubitaka; odlučuje o spajanju s drugim društvima i pripajanju drugih društava Preduzeću; odlučuje o promjeni oblika i podjeli Preduzeća; odlučuje o prestanku Preduzeća sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije; odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom povezanih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom; odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno; donosi odluku o izboru i imenuje članove Odbora za reviziju, na prijedlog Nadzornog odbora; odlučuje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji povezanih društava i odobravanju njihovih statuta; odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; donosi poslovnik o radu skupštine, donosi odluku o trogodišnjem, godišnjem i revidiranom planu poslovanja; odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Preduzeća prema članovima Uprave i Nadzornog odbora u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Preduzeća; odlučuje o izuzimanju stalnih sredstava; podnosi izvještaj o radu i poslovanju preduzeća Skupštini Kantona Sarajevo najmanje jednom godišnje; odlučuje o zastupanju Preduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa Preduzeća; odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.