Centar za potrošače

Priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, omogućeno je svim potencijalnim korisnicima gdje postoje tehničke mogućnosti za isto.
Uslovi priključenja i potrebna dokumentacija koju potencijalni korisnik treba donijeti u 'Centar za potrošače' dijele se u zavisnosti da li se radi o Pravnim licima ili o Privatnim licima .

Za PRAVNA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:
 • Pismeni zahtjev ovjeren potpisom i pečatom
 • Pravosnažna građevinska dozvola
 • Načelna saglasnost (kopija)
 • Ako se ovjeravao projekat priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, za što se traži priključak, potrebna je saglsnost od ovjere projekta (kopija)
 • Kopija katastarskog plana ili lokacija objekta
 • Katastar podzemnih instalacija ovjeren u Zavodu za izgradnju kantona Sarajevo, i zatim ovjeren u nadležnoj općini sa ucrtanim gabaritima objekta.


Za PRIVATNA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:
 • Pravosnažna građevinska dozvola
 • Načelna saglasnost (kopija)
 • Ako se ovjeravao projekat priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, za što se traži priključak, potrebna je saglsnost od ovjere projekta (kopija)
 • Kopija katastarskog plana ili lokacija objekta
 • Katastar podzemnih instalacija ovjeren u Zavodu za izgradnju kantona Sarajevo, i zatim ovjeren u nadležnoj općini sa ucrtanim gabaritima objekta.


U oba slučaja,cijena izvođenja priključka zavisi od specifičnih uslova na terenu i definiše se nakon
izlazaka naših tehničara na predmetnu lokaciju.

 
Sve dodatne informacije, mogu se dobiti kod nadležnih referenata, na broj telefona:
+ 387 33 23 76 55 / lokali: 134 i 135
 
Ovdje možete preuzeti "Zahtjev za izvođenje priključka" PDF - 12kB
  "Zahtjev za izvođenje priključka" MS Word - 12kB