Centar za potrošače

Izdavanje načelne saglasnosti za priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, omogućeno je svim potencijalnim korisnicima gdje postoje tehničke mogućnosti za isto.
Uslovi priključenja i potrebna dokumentacija koju potencijalni korisnik treba donijeti u 'Centar za potrošače' dijele se u zavisnosti da li se radi o Pravnim licima ili o Privatnim licima .

Za PRAVNA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • Pismeni zahtjev firme sa memorandumom, ovjeren potpisom i pečatom
 • PDV broj
 • Urbanistička saglasnost (kopija i ne starija od 1 godine)
 • Kopija katastarskog plana ili lokacija objekta (kopija)
 • Katastar podzemnih instalacija ovjeren u Zavodu za izgradnju kantona Sarajevo, i zatim ovjeren u
  nadležnoj općini sa ucrtanim gabaritima objekta.


Napomena: dokumentacija se dostavlja u dva(2) primjerka, od čega je jedan primjerak za vodu, a drugi za kanalizaciju.

Za PRIVATNA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • Urbanistička saglasnost, ne starija od 1 godine (kopija)
 • Kopija katastarskog plana ili lokacija objekta
 • Katastar podzemnih instalacija ovjeren u Zavodu za izgradnju kantona Sarajevo, i zatim ovjeren u
  nadležnoj općini sa ucrtanim gabaritima objekta.


Napomena: dokumentacija se dostavlja u dva(2) primjerka, od čega je jedan primjerak za vodu, a drugi za kanalizaciju.

U oba slučaja,cijena izdavanja načelne saglasnosti zavisi od specifičnih uslova na terenu i definiše se nakon
izlazaka naših tehničara na predmetnu lokaciju.

 

Sve dodatne informacije, mogu se dobiti kod nadležnih referenata, na broj telefona:
+ 387 33 23 76 55 / lokali: 134 i 135