AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.09.2021 u 15:03

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže, po planu dnevnih aktivnosti vrše radove na nekoliko lokaliteta.

U ulici Jukićeva, nastavak radova na rekonstrukciji separatne kanalizacione mreže. I danas  planiraju položiti 12 metara fekalnog kanala i 12 metara kišnog kanala DN 300 mm, te uraditi dva fekalna priključka keramičkim cijevima DN 150 mm. Radovi su u toku.

 

U ulici Velešići br.8, nastavljeni su radovi na popravci uličnog kanala. U toku dana izvršeno je otkopavanje i obrada tri spoja na BC DN 400 mm . Na lokalitetu Izvorišta Bačevo planirani su radovi na popravci kanalizacionog priključka, kao i u ulici Franje Kluza. Jedna ekipa vrši obilazak i dosipanje prokopa.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala, slivnika, septičkih jama i drugih pratećih objekata na najavljenim lokalitetima.

Od aktivnosti izdvajamo pročepljenje i čišćenje kanala u ulici Branilaca Šipa.