AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.06.2019 u 15:47

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: MONTAŽNI RADOVI NA IZMIJEŠTANJU KANALA U ULICI NAHOREVSKA

 

Tokom vikenda završeni su radovi na ispitivanju uličnih kanala u ulicama: Hadžiabdinica, Komatin, Emila Zole. Pročepljenja uličnih kanala izvršena su u ulicama Čekaluša i Hamdije Čemerlića a pročepljenja priključnih kanala u ulicama: Mula Mustafe Bašeskije, Senada Mandića Dende i Skenderija. U ulici Kečina izvršeno je pročepljenje slivnika.  

Završeno je čišćenje ulivne građevine Ramića banja, za koje je bila angažovana mehanizacija, ali obzirom da se radi o kaskadnim bazenima punim kamenja i pijeska, moralo se pristupiti i ručnom čišćenju.

 

Danas su u ulici Nahorevska nastavljene aktivnosti na montažnim radovima na izmiještanju kanala FB 300 mm. Kanal se izmiješta, jer je planirana gradnja novog mosta kod Bolnice “Jagomir”. 

U ulici Mehmeda Handžića broj 27-29 izvršena je popravka revizionog okna i nivelisanje poklopca.

U ulici Mačkareva izvršena je popravka uličnog kanala MB 200 mm.

Pored navedenih aktivnosti, radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata radili su na redovnim aktivnostima održavanja kanalske mreže i objekata, na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika na više lokacija u gradu.