AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.05.2022 u 08:14

J A V N I  O G L A S za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 12 mjeseci

U skladu sa Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH, br. 26/16, 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ , br. 19/21 i 10/22), na osnovu člana 47. Statuta KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, br. 2317/22 od 18.04.2022. godine i Saglasnosti Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenje i zaštite okoliša, broj: 05-30-7318-1/22 od 11.04.2022.godine, KJKP„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo raspisuje

                                 

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 12 mjeseci

 

 

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo na sljedeća radna mjesta:

 

 1. Čistač kanala – 5 izvršilaca
 2. Radnik III – 7 izvršilaca

                                                              

II - Kandidati koji se prijavljuju na navedene pozicije trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 

Opći uslovi:

 • da su državljanin Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

 

Posebni uslovi:

 • Završena osnovna škola

 

Opis poslova radnog mjesta Čistač kanala:

Obavlja jednostavne poslove na održavanju kanalske mreže, kanalskih priključaka i objekata, bilo priručnim ili mehaničkim sredstvima, pravilno rukuje sa opremom, alatom i priborom, dužan je da se odazove na poziv u slučaju hitnih intervencija van redovnog radnog vremena, obavezan je da se pridržava mjera zaštite na radu, radi u smjenama i praznicima, radi u otežanim uslovima rada, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara poslovođi. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme: 7:30-15:12

Osnovna plaća: 928,00 KM

 

Opis poslova radnog mjesta Radnik III:

Obavlja najjednostavnije fizičke poslove, obavezan je da se pridržava mjera zaštite na radu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Dužan je javiti se na poziv pretpostavljenog u slučaju hitnih intervencija van redovnog radnog vremena. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara glavnom koordinatoru. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme 7:30-15:12

Osnovna plaća: 928,00 KM

 

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa prebivališta, telefon i e-mail), dostaviti u zatvorenoj koverti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

 • Svjedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci)
 • Potvrda o mjestu prebivališta – CIPS (ne starija od 6 mjeseci).

 

III-Prednost pri zapošljavanju pod posebnim uslovima

 

Prednost pri zapošljavanju po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo ostvaruju kandidati koji su na evidenciji Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ ili su zaposleni na određeno vrijeme ili su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koje posjeduju.

 

Kandidati da bi ostvarili prioritet pri zapošljavanju trebaju da dostave:

- Dokaz da su u evidencijama Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ evidentirani kao nezaposlene osobe ili dokaz da su zaposleni na određeno vrijeme ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju (Uvjerenje/potvrda JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, odnosno uvjerenje/potvrda poslodavca ne starije od datuma objavljivanja oglasa sa tačno naznačenim radnim mjestom i stepenom stručne spreme);

- Dokumentacija kojom se dokazuje status korisnika po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20) je prikazana u tabeli:

 

 

Redni broj

Pripadnost branilačkoj kategoriji

Naziv dokaza - dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

 

Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

 

2.

Ratni vojni invalid

 

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

 

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

 

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

 

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4.

Demobilisani borci

 

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

 

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

a) ratnog vojnog invalida

b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c) demobilisanog borca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

a) invalidninu

b) mjesečni novčani dodatak

c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

 

Na sva pitanja i okolnosti koji se tiču prednosti pri zapošljavanju, a koji nisu prethodno navedene, primjenjuju se direktno odredbe Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21).

 

IV - Napomena

 • Kandidati su dužni uz prijavu na Javni oglas priložiti originale ili ovjerene fotokopije naprijed

  navedenih dokumenata iz tabelarnog pregleda;

 • Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o

  zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;

 

V -  Kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa bit će obavješteni putem e-maila ili usmenim putem (telefonski - uz sačinjavanje zabilješke) o datumu i vremenu održavanja usmenog ispita.

 

Ako uredno obaviješten kandidat ne pristupi polaganju usmenog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu Javnog oglasa, a o čemu će se sačiniti službena zabilješka.

 

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

 

 

Obavještenje za kandidate

Pitanja, listu propisa i literature  iz oblasti iz koje će se polagati usmeni ispit utvrdio je poslodavac i objavio ih na svojoj web stranici prije raspisivanja javnog oglasa.

Kandidat može kod poslodavca preuzeti pitanja, listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni ispit, a koji su prilagođeni radnom mjestu koje se oglašava.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično na protokol preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

 

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Ul. Jaroslava Černija broj 8.

71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Prijava na Javni oglas – Ne otvarati“

 

Na poleđini koverte obavezno upisati ime i prezime podnosioca prijave te broj pozicije i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

 

 

VII - Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave, kao i prijave koje sadrže kopije dokumenata koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati čija dokumentacija je neuredna, nepotpuna i neblagovremena, bit će pisanim putem obavješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obavijesti.

Poslovnik o radu komisije dostupan je na web stranici preduzeća  www.viksa.ba.

 

Priložena dokumentacija neće se vraćati osim na pismeni zahtjev kandidata koji su istu dostavili u originalu.

 

VIII – Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih informacija je 033/483-485 (tehnički sekretar Komisije)

                                                                       

 

                                                                                        KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo