AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.05.2022 u 13:59

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Na lokalitetu Babin do-Bjelašnica danas su se vršili radovi na montaži fekalnog priključka. Urađena su dva priključka i jedno reviziono okno a položeno je 12 metara cijevi DN 300 mm.

 

U ulici Adema Buće, gdje se vrše radovi na izradi separatnog priključka, danas su se vršile aktivnosti na izradi revizionog okna.

 

Radne aktivnosti na montaži fekalnog priključka vrše se i u ulici Safeta Zajke. Ugrađeno je tri metra keramičke cijevi DN 150 mm i jedna keramička zavojnica DN 150/45 mm.

U ulici Borak vrše se radovi na izradi separatnog kanala. Položeno je 3 metra cijevi DN 500 mm i 3 metra DN 300 mm.  

U ulici Džemala Bijedića izvršena je sanacija iskopa poslije rekonstrukcije kanala.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, crpanje šahta i septičkih jama na najavljenim lokalitetima.