AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.11.2021 u 15:06

Služba za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode: IZVRŠENA NABAVKA HEADSPACE SAMPLER

U Laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode nabavljen je Headspace sampler i izvršena njegova nadogradnja na postojeći instrument Gasni hromatograf sa masenim spektrometrom. Ovom nabavkom je omogućena identifikacija lakoisparljivih supstanci u vodi koje mogu davati neugodan miris vode i osim toga biti toksične po ljude. Zahvaljujući tome, biti ćemo u mogućnosti, da u slučajevima eventualnih reklamacija na kvalitet vode zbog pojave mirisa u vodi za piće, identificiramo supstance koje daju miris u vodi i lakše otkrijemo uzrok kontaminacije i poduzmemo odgovarajuće korektivne mjere u slučaju potrebe.

 

Pomoću Headspace samplera se može vršiti i analiza nusprodukata hlorinacije u vodi i to bez komplikovane pripreme uzorka čime će se značajno pojednostaviti postupak izvođenja analize nusprodukata hlorinacije i izloženost analitičara toksičnim hemikalijama u postupku analize koja se do sada u našoj laboratoriji  provodila na instrmentu GC/ECD nakon ekstrakcije tečno-tečno.

 

Kombinacija Headspace samplera i Gasnog hromatografa sa masenim spektrometrom  omogućava identifikaciju ne samo ciljanih supstanci već i lako isparljivih supstanci, koje se mogu neočekivano pojaviti u vodi. Identifikacija se zasniva na jedinstvenoj osobini molekula da daju specifičan spektar masa, koji je karakterističan za svaku supstancu posebno, tako da se sve supstance međusobno razlikuju po spektru masa, kao što se svi ljudi razlikuju po otisku prsta i kao što se ljudi mogu identificirati prema otisku prsta, tako se i hemijske supstance mogu identificirati prema spektru masa.

 

Ovom nabavkom je nastavljen kontinuitet modernizacije naše laboratorije u skladu sa aktuelnim evropskim standardima.