AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.01.2021 u 13:37

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas je izvodila radove u ulicama Branilaca Hotonja, Džemala Bijedića i Abdesthana.

U ulici Branilaca Hotonja urađen ja jedan separatni priključak u dužini šest metara. Ugrađene su keramičke cijevi DN 150 mm.

U ulici Džemala Bijedića br. 160 urađena je montaža atmosferskog priključka poliesterskim cijevima DN 200 mm u dužini 10 metara, kao i montaža revizionog okna na spoju sa uličnim kanalom.

U ulici Abdesthana  br.29-31 izvršeno je betoniranje iskopa .

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama: Džemala Bijedića, Humska i na lokalitetu Mostarsko raskršće i Panjina kula. Crpanje septičke jame vrši se u ulici Sedrenik čikma a crpanje taložnika na Butilama.