AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 19.11.2020 u 13:15

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, po planu dnevnih aktivnosti, vršila radove na popravci priključnog kanala u ulici Nahorevska br.66. Zamijenjeno je dva metra keramičke cijevi profila 200 mm.

Nastavljeni su i radovi na sanaciji pristupnog puta i betoniranje ulaza u hangar na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama. U toku dana uradjeni su betonski završni radovi na vratima i unutrašnjosti hangara.  Vrše se i radovi na obilasku i dosipanju prokopa na nekoliko lokaliteta u gradu.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama: Omladinska, Jošanička, Bosanskih gazija, Hulusina, Aleja Bosne Srebrene,  Barska, Safvet bega Bašagića, Širokac, Bentbaša, Gradačačka i Kraljice Jelene. Sapiranje saobraćajnice vrši se u ulici Aleja ambasadora.  Crpanje septičke jame vrši se u ulici Bačići a crpanje taložnika u ulici Safeta Zajke.