AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 18.11.2020 u 13:40

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda TEHNOLOŠKI PROCES SE ODVIJA U KONTINUITETU

Tehnološki proces na PPOV Butila se odvija u kontinuitetu. Otpadna kanalizaciona voda se, prije ulijevanja u rijeku Bosnu, prečišćava do mjera propisanih važećim zakonskim uredbama.

Dnevno se prečisti oko 105.000 m3 vode. Linija mulja radi na zadovoljavajućem nivou. U digestorima se, u procesu alkalne mezofilne digestije, dobija biogas koji se koristi za grijanje samih digestora, objekata rešetki, presdega i upravne zgrade. Bez obzira na nešto hladnije vrijeme produkcija biogasa je dostatna da se podmire sve toplinske potrebe na postrojenju.

Uz redovne obaveze koje uključuju servis i podmazivanje hidromašinske opreme, te čišćenje pumpi i miksera od otpadnih materijala, trenutno je fokus na popravci i postavljanju reduktora za pokretanje mostova strugača na primarnim i sedimentacionim taložnicima.