AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 30.06.2020 u 13:13

Rezultati poslovanja preduzeća za period 15.06.2019.-15.06.2020. godine: USPJEŠNA POSLOVNA GODINA

Danas je u Sali za sastanke, u ulici Jaroslava Černija održana Press konferencija na temu “Rezultati poslovanja preduzeća za period 15.06.2019.-15.06.2020. godine”.

Direktor preduzeća, Enver Hadžiahmetović je izvršio prezentaciju rezultata poslovanja za navedeni period. Nakon pozdravne riječi upućene prisutnim medijima, direktor preduzeća je rekao da se navršava godina dana od rada nove Uprave preduzeća.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvještaj o poslovanju Preduzeća za 2019. godinu, koja je bila najuspješnija godina u finansijskom i materijalnom poslovanju, kao i razultatima rada Preduzeća u posljednjih pet godina.

 

U 2019. godini preduzeće je poslovalo sa gubitkom od cca. 11,2 miliona KM, koji je za cca 3,4 miliona KM manji, nego što je bio u 2018. godini, kada je iznosio 14,6 miliona KM.

Ostvareni poslovni prihodi u 2019. godini iznose 50,5 miliona KM i veći su za cca. 3,1 milion KM u odnosu na 2018. godinu.

U 2019. godini ostvaren je prihod od neovlaštenog korištenja vode u iznosu od 1.750.049 KM i isti su veći u odnosu na 2018. godinu za 1.515.173 KM. U prvih šest mjeseci 2019. godine isti su iznosili 177.608 KM, dok su u drugoj polovini 2019. godine iznosili 1.572.441 KM. Do povećanja prihoda od neovlaštenog korištenja vode, došlo je zbog određenja nove Uprave na borbu s pravnim licima koja ne plaćaju odvodnju otpadnih voda a imaju koncesione ugovore sa Kantonom Sarajevo.

 

Ukupni rashodi preduzeća u 2019. godini iznosili su 66,2 miliona KM i manji su u odnosu na rashode ostvarene prethodne godine za cca. 0,9 miliona KM.

U okviru materijalnih troškova, najveći iznos predstavljaju troškovi električne energije, koji iznose 8,8 miliona KM, te su bili približno isti kao i u 2018. godini, uz napomenu, da je došlo do poskupljenja cijene električne energije za 4 %.

U 2019. godini naplaćeno je 48.032.156 KM po osnovu isporučenih računa za vodu i odvodnju otpadnih voda, što je za 942.398 KM više u odnosu na 2018. godinu.

 

Između ostalog, direktor Hadžiahmetović je istakao, da je u završnoj fazi tehnički prijem objekta za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama. Očekujemo da ćemo dobiti upotrebnu dozvolu od strane nadležnog federalnog ministarstva a na pomolu je i rješenje uvođenja u sistem otpadnih voda sa lokaliteta Istočno Sarajevo.  

U periodu 2017.-2019. EBRD projekt je bio na ivici obstojnosti, te je plaćen penal od 105.000 Eura. U toku je rekonstrukcija pumpnih stanica Bačevo, A. Most, Centar, te rekonstrukcija cjevovoda na pet lokacija. KJKP “VIK” je aplicirao na drugu tranšu kredita i na taj način osigurao 4 milona Eura grant sredstava EBRD-a.

 

Važno je naglasiti, da u poslovanju Preduzeća u vremenu pandemije korona virusa nije bilo prekida u vodsnabdijevanju, niti zaraženih radnika preduzeća. Svi radni procesi su vršeni u skladu s dobrim praksama, uz smanjen priliv sredstava za 2,3 miliona KM, zbog neplaćanja usluga od strane pravnih i dijela fizičkih lica, što se nije osjetilo na rad i poslovanje preduzeća.

Uz navedeno, Preduzeće je vodilo konstantnu borbu protiv korupcije, te su podnesene i krivične prijave protiv odgovornih lica ViK-a.