AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.05.2020 u 12:46

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZMJEŠTANJE I MONTAŽA KIŠNOG KANALA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas, na lokalitetu Bjelašnica – Babin do, vrši radove na montaži separatnog priključka profila 200 mm i 150 mm u dužini 19 metara. Također, na istom lokalitetu vrše se i radovi na izmještanju atmosferskog kanala profila 300 mm i izrada revizionih okana. Radi se o eksternim radovima za firmu „Simpliticy d.o.o“.

Na lokalitetu ulica Smaje Šikala, Ragiba Džinde i Humska vrši se dosipanje prokopa, kao i postavljanje poklopaca na šahtove.

U ulici Brezanska, nastavljeni su radovi na montaži separatnih priključaka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Maršala Tita, Igmanskog bataljona, Oteška,  Mošćanica. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vrši se u ulici Trampina, te na Marijin dvoru i Ilidži, ispitivanje priključnog kanala u ulici Glođina a ručno čišćenje šahtova na Trgu zlatnih ljiljana. Crpanje septičkih jama vrši se u Reljevu i Bačićima a crpanje separatora na Butilama.