AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.01.2020 u 11:25

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA I/12 O RADU KOMISIJE

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

KOMISIJA  ZA  PROVOĐENJE  JAVNOG  OGLASA

Broj:07-01-01 /20

Sarajevo, 07.01.2020. godine

U skladu sa članom 8. stav (7)  Uredbe o postupku prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme  u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštennjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, imenovana Rješenjem broj: 27-12/19 od 27.12.2019. godine,dana 07.01.2020. godine, donijela je:

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA I/12 O RADU KOMISIJE

broj: 27-12/19  od 27.12.2019. godine

Član 1.

U članu 4. stav 1. Poslovnika I/12 o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 27-12/19  od 27.12.2019. godine  koji je glasio : „Iz Poslovnika za radna mjesta 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 i 17 ispit se sastoji  od  pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita“,  mijenja se i glasi:

„Iz Poslovnika za radna mjesta 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15 ispit se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita.“

Član 2.

U članu 4. stav 6.  Poslovnika  I/12 broj: 27-12/19  od 27.12.2019. godine,  dodaje se rečenica koja glasi:Kandidat je položio praktični dio ispita ukoliko osvoji najmanje 10 bodova od maksimalnih 20 bodova“.

 

Vrši se izmjena člana 4. u stavu 7. Poslovnika  I/12 koji je glasio: „Iz Poslovnika za radna mjesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 i 13  ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita“,  tako da isti sada glasi:

„Iz Poslovnika za radna mjesta  1, 2, 3, 4, 5, 10, 16 i 17 ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita“

 

Član 3.

U članu 4. mijenja se stav 9.  koji je  glasio:

„Kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko osvoji najmanje 40 bodova od maksimalnih 60 bodova. Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle, kandidati koji osvoje 40 i više bodova imaju pravo pristupanja usmenom ispitu, Kandidat je položio praktični dio ispita ukoliko osvoji najmanje 10 bodova od maksimalnih Na usmenom dijelu ispita, kandidati mogu osvojiti najviše 40 bodova.“

tako da isti sada glasi:

„Kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko osvoji najmanje 40 bodova od maksimalnih 60 bodova. Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle, kandidati koji osvoje 40 i više bodova imaju pravo pristupanja usmenom ispitu. Na usmenom dijelu ispita, kandidati mogu osvojiti najviše 40 bodova.“

                                                                            Član 4.

 

Poslovnik u preostalom dijelu ostaje neizmijenjen.         

 

 Komisija

  • Pendek Aida , dipl.ing.građ.-predsjednik,
  • Kadić Amela, dipl.ing.građ.-član,
  • Adilović Nazif, dipl.ing.maš.-član,
  • Džaka Besim, dipl.ing.maš.-član,
  • Kokot Nijaz, dipl.pravnik-član