AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.09.2019 u 08:19

Konkurs za izbor i imenovanje direktora KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o Sarajevo

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora KJKP  "Vodovod  i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo br.07-01/19 od 12.09.2019. god., a u skladu sa članom 263. Zakona o privrednim društvima („Sl.novine Federacije BiH“, broj 81/15, članom 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Sl. novine Federacije  BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članom  33. tačka 12., a u vezi sa  članom 43. 44. i 45. Statuta preduzeća i članom 6. i 7. Odluke o izmjeni i dopuni Statuta preduzeća br. 02-03/16 od 18.02.2016. god. , Nadzorni odbor  KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

r a s p i s u j e

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća

"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

 

 1. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća  "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.
 1. Opis  upražnjene  pozicije

Direktor preduzeća :

 • predsjedava Upravom,
 • rukovodi procesom rada i poslovanja Preduzeća,
 • zastupa  i predstavlja Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • predlaže razvojnu i poslovnu politiku,

-    usvojeni plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu,

 • predlaže Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Preduzeća,
 • odgovoran je za zakonitost rada u Preduzeću,
 • podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun,
 • donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i opštim aktima Preduzeća,
 • izvršava i organizuje sprovođenje odluka organa Preduzeća,
 • odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika,
 • odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu,
 • preduzima radnje vezane za registraciju Preduzeća,
 • zaključuje ugovore i poduzima i druge pravne radnje.

Mandat

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora regulisani su Statutom preduzeća , a uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora.

 

 1. Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

 

a.  Opći uslovi :

-da je  državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja, isti ne može biti  stariji od 6 mjeseci ili ovjerena kopija istog),

 

-da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv  sa dužnošću u  Upravi preduzeća 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog općinskog organa, ne starija od 6 mjeseci ) ,

 

-da presudom  suda nije zabranjeno obavljanje  aktivnosti u nadležnosti uprave (dokaz:potpisana izjava ovjerena od nadležnog općinskog organa, ne starija od 6 mjeseci),

 

-da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije direktora (dokaz: potpisana izjava ovjerena od  nadležnog  općinskog organa, ne starija od 6 mjeseci) ,

 

-da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava ovjerena od  nadležnog  općinskog organa, ne starija od 6 mjeseci).

 

 1. Posebni uslovi:

-da ima visoku stručnu spremu VSS, VII stepen stručne spreme ili završen stepen drugog ciklusa univerzitetskog studija/ po bolonjskom sistemu  studiranja/ sa ukupno  300 ECTS studijskih bodova, (dokaz: ovjerena  kopija diplome fakulteta ili uvjerenja o diplomiranju o sticanju VSS, VII stepen stručne spreme  ili završenom stepenu drugog ciklusa univerzitetskog studija (po Bolonjskom sistemu  studiranja) sa ukupno  300 ECTS studijskih bodova ),

 

- najmanje 5 godina  radnog iskustva, od čega  najmanje jednu godinu na rukovodnim radnim mjestima, (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu  i iskustvu  na rukovodnim radnim mjestima, izdato od poslodavca, original ili ovjerena kopija istog), 

 

- da ponudi plan i program razvoja preduzeća za mandatni period, (dokaz: Program rada i razvoja preduzeća),

 

-da ima iskustvo iz oblasti komunalnih djelatnosti (dokaz: potpisana izjava ovjerena  od strane nadležnog općinskog organa, ne starija od 6 mjeseci) .

 

-da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.novine Federacije BiH“, broj 81/15) i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 34/19), odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku predviđenom navedenom Uredbom (dokaz: ovjerena kopija Certifikata o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa/Komore ili Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa kojom kandidat izjavljuje da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku od jedne (1) godine od dana imenovanja na poziciju).

Kandidat koji posjeduje certifikat izdat od ovlaštenog organa bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini , izuzet je od obaveze ovog usavršavanja.

 

 1. Potrebni dokumenti

       -    Prijava na konkurs (popratni akt)

  • CV sa adresom i kontakt telefonom,
  • dokumenti iz tačke 3. a) i b) – (orginali ili ovjerene kopije po definisanim

     tačkama).

 

Preduzeće zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju tražene opće  uslove po javnom konkursu od nadležnog organa zatraži podatke iz službene evidencije , kako bi provjerilo tačnost podataka u datim izjavama.

 

Sa  kandidatima koji uđu u uži izbor, Nadzorni odbor  će obaviti intervju.

 

Prijave kandidata  sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana  isteka  roka za podnošenje prijava, neće  se uzeti  u razmatranje u daljem postupku  izbora i  imenovanja direktora Preduzeća.

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu  „Oslobođenje“, „Službenim novinama Federacije BiH“ i na web stranici preduzeća.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu:

 

KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA"d.o.o. SARAJEVO ul. JAROSLAVA ČERNIJA br. 8 sa naznakom "PRIJAVA NA  KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA PREDUZEĆA - "OTVARA KOMISIJA".

 

Na poleđini koverte  je obavezno naznačiti ime i prezime i adresu podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju uz prijavu.