Centar za potrošače

Savremeno opremljena laboratorija za hemiju i mikrobiologiju redovno vrši kontrolu kvaliteta vode u distributivnom sistemu u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće Sl. Glasnik BiH 40/10. Osim toga, laboratorija vrši uslugu analize vode za zainteresovane građane i pravna lice u svrhu provjere zdravstvene ispravnosti vode iz unutrašnjih instalacija, lokalnih izvora, individualnih objekata za vodosnadbjevanje - bunara. U svrhu provjere zdravstvene ispravnosti vode iz sistema koji su pod redovnom kontrolom preporučuje se osnovni program analize, a korisnik naše usluge po zahtjevu ili po našoj preporuci može proširiti program ispitivanja parametara sa liste po cijenama koje su navedene u zvaničnom cjenovniku.

Pravilno uzorkovanje je važan preduslov za dobivanje pouzdanog podatka o kvalitetu vode. U slučaju izdavanja atesta na unutrašnje instalacije uzorkovanje mora izvršiti naš uposlenik, a u ostalim slučajevima građani mogu sami uzeti uzorke vode ali se pri tome trebaju pridržavati dole navedenih uputstava i dostaviti uzorke radnim danom do 12 sati.

Upute za uzimanje uzoraka za osnovni program hemijske analize :

      1. ambalaža: plastična boca od flaširane vode;
      2. pustiti vodu da oteče prije uzorkovanja dok temperatura ne postane konstantna;
      3. isprati flašu nekoliko puta sa vodom koja se uzorkuje;
      4. uzeti 1,5 litara vode i isti dan dostaviti u laboratoriju ili čuvati u frižideru preko noći i dostaviti sutradan;
      5. na bocu nalijepiti papir sa nazivom uzorka i datumom uzorkovanja
      6. za parametre koji ne spadaju u osnovni program hemijske analize, konsultovati uposlenike laboratorije radi uputa
          za uzorkovanje

Upute za uzimanje uzorka za mikrobiološku analizu (građani će dobiti detaljnija uputstva prilikom preuzimanja ambalaže od uposlenika laboratorije):
      1. ambalaža: obavezno preuzeti sterilnu ambalažu od uposlenika laboratorije “ViK”
      2. ukloniti mrežicu sa česme, zapaliti jedan list iz novina i plamenom dezinfikovati česmu ukoliko je to izvodivo ili
          dobro prebrisati suho istočište sa vatom namočenom u 70 %-tni etanol.
      3. pustiti vodu da teče 15 minuta prije uzorkovanja
      4. pažljivo ukloniti čep sa flašice ne dirajući unutrašnji dio čepa niti grlić flašice
      5. ne ispirati flašu sa uzorkom vode
      6. nasuti uzorak do oko 5 cm od vrha flašice
      7. uzorak čuvati u frižideru na 4 stepena Celzijeva i dostaviti u laboratoriju u roku od 12 sati

Prilikom predavanja uzoraka na analizu potrebno je predati i zahtjev (za fizička lica) ili narudžbenicu (za pravna lica) u kome su navedeni: Ime i prezime (ili naziv firme), kontakt osobu, adresa, broj telefona, broj faksa, brojeve poreznog i identifikacionog računa (za pravna lica), zatim naziv uzorka (lokacija), datum uzorkovanja, popis parametara koje je potrebno analizarati, da li je voda hlorisana, dodatne informacije (da li je voda iz rijeke, bunara, vodovodnog sistema, rezervoara i sl.).

Nalaz sa rezultatima analize vode se preuzima u prostorijama laboratorije (ul. Jaroslava Černija br.8) nakon uplate na blagajni ili nakon dostave petog primjerka uplatnice.

Ovdje možete preuzeti cjenovnik i parametre koji se provjeravaju.

 

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na telefon:
+387 33 44 00 24