Centar za potrošače

Zahtjevi za Izdavanje potvrda o registraciji / neregistraciji, o izmirenju komunalne naknade/dugovanja korisnika naših usluga podnose se na adresi Jaroslava Černija br. 8 a sve informacije potrošači mogu dobiti u "Centru za potrošače"