Centar za potrošače

Projekat priključenja na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, potrebno je dostaviti u Centar za potrošače, na pregled, ovjeru i izdavanje saglasnosti.
Uslovi priključenja i potrebna dokumentacija koju potencijalni korisnik treba donijeti u 'Centar za potrošače' dijele se u zavisnosti da li se radi o Pravnim licima ili o Privatnim licima .

Za PRAVNA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Pismeni zahtjev (sadržaj kao u prilogu) firme sa memorandumom, ovjeren potpisom i pečatom
  • Projekat priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
  • Načelna saglasnost
  • PDV broj

Napomena: dokumentacija se dostavlja u dva(2) primjerka, od čega je jedan primjerak za vodu, a drugi za kanalizaciju.

Za PRIVATNA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Pismeni zahtjev (dat u prilogu)
  • Projekat priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
  • Načelna saglasnost

Napomena: dokumentacija se dostavlja u dva(2) primjerka, od čega je jedan primjerak za vodu, a drugi za kanalizaciju.

 
Sve dodatne informacije, mogu se dobiti kod nadležnih referenata, na broj telefona:
+ 387 33 23 76 55 / lokali: 134 i 135
 
Ovdje možete preuzeti "Zahtjev za ovjeru projektne dokumentacije" PDF - 9kB
  "Zahtjev za ovjeru projektne dokumentacije" MS Word - 30kB