Lokacija

Pogon "VODOVOD"
ul. Jaroslava Černija br.8 Sarajevo
Izvršni direktor

tel. +387 33 53 24 30
fax. +387 33 23 76 55 lok. 236
Ostale službe
Proizvodnja i distribucija vode
tel. +387 33 21 07 07
Dispečeri: +387 33 21 07 07

Održavanje vodovodne mreže i
objekata

tel. +387 33 65 19 02

Služba za elektro održavanje

tel. +387 33 23 76 55

Služba za sanit. zaštitu i kontrolu vode

tel. +387 33 23 76 55 lok. 255

Vodomjeri i dezinfekcija vode

tel. +387 33 77 49 20

Tehnička služba vodovoda

tel. +387 33 23 76 55

Služba za mašinskko održavanje

tel. +387 33 77 49 20

Služba za održavanje mehaniz. i vozila

tel. +387 33 65 89 59

Pogon "Vodovod" - vodovodni sistem


Osnovna djelatnost pogona Vodovod je proizvodnja i distribucija vode.
Da bi se ta djelatnost kontinuirano odvijala neophodne su službe održavanja, tehničke podrške i nadležne labaratorije za kvalitet vode i za baždarenje vodomjera.
Sa tim u vezi poslovi unutar pogona odvijaju se preko nadležnih službi:Resursi vode

Vodovodni sistem Sarajeva snabdjeva pitkom vodom šest Općina na području Kantona Sarajevo. Četiri Općine koje čine Grad (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad) i dvije rubne Općine koje ulaze u sastav Kantona (Ilidža i Vogošća), odnosno ukupno oko cca 400.000 stanovnika Kantona Sarajevo.
Sistem vodosnabdijevanja je kombinacija gravitacionog i pumpnog sistema, a sastoji se od bunara, gravitacionih vrela i postrojenja za prečiščavanje vode otvorenih tokova. Snabdijevanje je podijeljeno u 48 zona različitih pritisaka. Vodovodni sistem sastoji se od 1050 km primarnih i sekundarnih cjevovoda različitih profila, oko 600 km priključnih cjevovoda, 36 bunara, 55 rezervoara (93.497 m3 rezervoarskog prostora), 24 pumpne stanice i 11 hidrofleks postrojenja.
Najveće količine se zahvataju iz podzemne akumulacije Sarajevsko polje (90%). Iz planinskih izvorišta (10%), te odgovarajučim tretmanom otvorenih tokova vode (max. 4 %). Pored navedenih izvorišta neophodna je isporuka vode iz Jahorinskih vrela i Peračkog vrela, a koja se obezbjeđuje putem ugovora sa preduzećem Vodovod -Pale i Unis energetika-Vogošča.
Postoje tri riječna zahvata, jedan lociran na rijeci Vogošći, drugi na rijeci Mošćanici i treći na rijeci Bosni. Za vodu zahvaćenu iz tih rijeka potrebno je prečišćavanje prije pumpanja u vodovodni sistem. Ukupni kapacitet postrojenja za kondicioniranje vode u Vogošći je 120 l/s, jednako podijeljen između tri tlačna filtera. Postrojenje na Mošćanici ima kapacitet od 80 l/s, podijeljen između dva tlačna filtera (trenutno van funkcije). Postrojenje na rijeci Bosni ima ukupni kapacitet 400 l/s i sastoji se od osam filterskih linija sa četiri filterska para.
U okviru vodovodnog sistema postoji 24 pumpne stanice sa više od 80 pumpi koje potiskuju vodu prema rezervoarima uključujući i hidrofleks postrojenja, kao prelazna rješenja, za napajanje vrhova pojedinih zona (brdo Hrasno, Lukavac, Kobilja glava, Borak, Mojmilo, Betanija). Kapaciteti pumpi su u rasponu od 5 do 300 l/s sa visinama pumpanja od 20 do 900m. Pojedine pumpne stanice napravljene su prije 50-tak godina, i većina ih je poslije posljednjih ratnih dešavanja rekonstruisana kako u građevinskom smislu tako i zamjenom pumpi.
U okviru centralnog vodovodnog sistema postoji 55 rezervoara. Rezervoar Mojmilo je najveći sa zapreminom od 20 000 m3 i snabdijeva značajno područje unutar grada. Većinom položaj rezervoara je u funkciji izravnanja dnevne neravnomjernosti, održavanja pritiska u vodovodnoj mreži i održanja rezervi za potrebe gašenja požara. Ukupni akomulacioni prostor postojećih rezervoara iznosi 93.497m3, a starost rezervoara je u rasponu od 1-100 godina.