AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.04.2019 u 09:27

Obavijest

Na osnovu člana 41. Statuta KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, i Saglasnosti Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture broj: 27-34-6180/19 od 12.03.2019.godine,  Direktor raspisuje

J A V N I  O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju
do 31.12.2019.godine


1.)    Inženjer za hidrauličku analizu VSS/VIS – 1 izvršilac
2.)    Glavni inženjer za vodni bilans i gubitke vode VSS - 1 izvršilac
3.)    Inženjer za tehničku pripremu VSS-  6 izvršilaca
4.)    Inženjer za pripremu VSS - 1 izvršilac
5.)    Inženjer za vodomjere VSS – 1 izvršilac
6.)    Inženjer za daljinsko očitanje VSS - 1 izvršilac
7.)    Koordinator-tehničar SSS, IV stepen - 3 izvršioca
8.)    Tehničar SSS, IV stepen - 5 izvršilaca
9.)    Tehničar za mjerenja SSS, IV stepen – 10 izvršilaca
10.)    Tehničar u organizacionoj jedinici 121- Tehnička priprema SSS, IV stepen – 1 izvršilac
11.)    Tehničar u organizacionoj jedinici 151 Laboratorija za kalibraciju vodomjera SSS, IV         stepen – 1 izvršilac
12.)    Kontrolor I SSS, IV stepen – 1 izvršilac
13.)    Tehničar u organizacionoj jedinici 153 Odjeljenje opravke i izmjene vodomjera SSS, IV stepen – 1 izvršilac
14.)    Mjenjač vodomjera I SSS, IV stepen – 2 izvršioca
15.)    Istraživač na vodovodnoj mreži I  VKV/SSS, V/IV stepen – 7 izvršilaca
16.)    Istraživač na vodovodnoj mreži II  SSS/KV, IV/III stepen – 20 izvršilaca
17.)    Manipulant I VKV/SSS, V/IV stepen– 5 izvršilaca
18.)    Vozač II KV u organizacionoj jedinici 122 Održavanje vodovodne mreže KV, III stepen–  
           2 izvršioca
19.)    Bagerista II KV, KV,III stepen – 2 izvršioca
20.)    Monter- KV, KV,III stepen – 2 izvršioca
21.)    Vozač- KV u organizacionoj jedinici 123 Održavanje građevinskih objekata i sanacija   iskopa KV, III stepen – 4 izvršioca
22.)    Mehaničar KV, III stepen – 8 izvršilaca
23.)    Mjenjač vodomjera II KV, III stepen – 1 izvršioc
24.)    Manipulant II KV, III stepen – 4 izvršioca

Pored općih uslova  (držvljanstvo BiH i opća zdravstvena sposobnost), Posebni uslovi za prijem (pod rednim brojevima):

1.) –VSS/VIS,VII, dipl.ing.građ.,dipl ing.maš. ili VŠS,VI, ing.građ.; ing.maš.
Opis poslova:

Analizira stanje vodovodne mreze, vrši proračun i izradu matematičkog modela , unosi u softverski hidraulički proracun. Vrši analizu po zonama i pojedinim dijelovima mreze, iznalazi uska grla u sistemu i daje prijedloge i rjesenja za zahvate na vodovodnoj mrezi. Radi i druge poslove po nalogu Rukovodioca službe. Odgovoran je za implementaciju GIS-a i sistema kvaliteta.
Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 1.481,00 KM

2.) -VSS, VII, dipl.ing.maš.,dipl.ing.građ.,IWA proračun

Opis poslova :

Izrađuje izvještaje o bilansu sistema , o zonama i podzonama. Prati i analizira stanje neprihodovanih količina vode - gubitaka u vodovodnoj mreži, koristeći najsavremenije metode, IWA. Surađuje s nadležnim službama pogona kao i ostalih pogona/sektora radi prikupljanja i praćenja parametara koji utiču na gubitke vode. Zajedno sa Glavnim tehničarem i sa OJ Mjerenje i kontrola vodovodne mreže radi a unapređenju sistema i metodama smanjenja gubitaka.Radi i ostale poslove po nalogu Rukovodioca službe. Odgovoran za implementaciju GIS-a i sistema kvaliteta.
Mjesto rada: Sarajevo  Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 1,622,00 KM

3.) -VSS,VII,dipl.ing.građ, dipl.ing.maš, dipl.ing.el.struke

Opis poslova :

Učestvuje u realizaciji programa i planova službe i obezbjeđuje tehničku pripremu i dokumentaciju za rad službe. Učestvuje u aktivnostima za priorite izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih objekata i mreže, prati rad opreme, obezbjeđuje stalno i analitički praćenje obavljanja funkcije eksploatacije vodovodnog sistema. Učestvuje u pripremi mjesečne /godišnje izvještaje o vodosnabdijevanju. Radi i druge poslove po naloga Rukovodioca službe. Odgovoran je za implementaciju GIS-a i sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 1.481,00 KM

4.) -VSS,VII, tehničkog smjera  

Opis poslova :

Sarađuje sa glavnim koordinatorom i poslovođama u službi i pomaže u rješavanju radnih zadataka. Učestvuje u izradi dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova. Priprema i organizuje izvršenje realizacije zadataka, izrađuje i ovjerava tehničku dokumentaciju, zadužen je za sprovođenje mjera zaštite na radu. Učestvuje u planiranju nabavke materijala i materijalno tehničkih sredstava, ljudskih resursa i učestvuje u izradi tenderske dokumentacije. Svakodnevno sarađuje sa drugim službama u cilju što efikasnijeg obavljanja radnih zadataka.Također sarađuje sa Opštinskim i Kantonalnim službama, inspekcijama kao i predstavnicima drugih firmi. Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca službe. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada:Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 1.481,00 KM

5.) -VSS,VII, dipl.ing.maš.

Opis poslova :

Obavlja poslove inženjera za vodomjere. Kontroliše, unapređuje i daje rješenja u domenu sistema mjerenja i registrovanja potrošnje vode, kalibracije i verifikacije vodomjera, priprema tehničku dokumentaciju, vodi evidenciju opreme, rezervnih dijelova, servisa i intervencija na opremi, daje rješenja i upute pri montažama i drugim poslovima. Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 1.481,00 KM

6.) -VSS,VII,dipl.ing.maš.

Opis poslova :

Planira, priprema, nadzire i organizuje poslove rada. Koordinira rad sa odjeljenjima unutar službe, Pogona i Preduzeća. Daje upustva projektantima i izvođačima radova, prati i vrši nadzor nad izvođenjem vodovodnih i elektroinstalacija neophodnih za rad daljinsko očitanje vodomjera. Vrši tehnički prijem sistema daljinskog očitanja, prati rad sistema, i razvoj daljinskog očitanja vodomjera kao i drugih savremenih načina mjeranja utroška vode. Radi intervencije po uočenim nedostacima u radu sistema daljinskog očitanja vodomjera i rješava sporne slučajeve. Radi idruge poslove po nalogu rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 1.549,00 KM

7.) - SSS, IV stepen

Opis poslova :

Radi na složenim poslovima kontrole - istraživanja vodovodne mreže, učestvuje s Poslovođom u pravljenju dnevnih planova rada, odgovoran je za opremu i vozila koje koristi u svom radu, usko surađuje sa ostalim pratećim OJ i Službama. Po pozivu dispečera interveniše na hitnim kvarovima. Za svoj rad odgovoran je poslovođi odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju GIS-a i sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća:1.088,00 KM

8.) - SSS, IV stepen

Opis poslova :

Učestvuje u tehničkoj pripremi prikupljanja podataka za izradu mjesečnih /godišnjih izvještaja za službu. Učestvuje u prikupljanju i obradi podataka definisanih tehnoloških parametra rada sistema proizvodnje i distribucije vode. Priprema i unosi podatke u GIS, vodi računa o obezbjeđenju neophodne dokumentacije za službu. Radi i druge poslove na osnovu naloga Rukovodioca sluzbe. Odgovoran je za implementaciju GIS-a i sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 981,00 KM

9.) - SSS, IV stepen

Opis poslova :

Vrši mjerenje pritiska , protoka i detekciju na vodovodnoj mreži u zonama i podzonama vodosnabdjevanja, provjerava ispravnost zonskih i podzonskih zatvarača i ostalih armatura, usko surađuje sa ostalim pratećim OJ . Za svoj rad odgovoran je Poslovođi odjeljenja. Po ukazanoj potrebi posla vrši i poslove detekcije . Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca službe. Odgovoran je za implementaciju GIS-a i sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća:1.028,00 KM

10.) - SSS, IV stepen

Opis poslova :

Sarađuje sa glavnim koordinatorom i poslovođama u službi i pomaže u rješavanju radnih zadataka. Učestvuje u izradi predmjera i predračuna radova po narudžbi. Svakodnevno sarađuje sa drugim službama u cilju što efikasnijeg obavljanja radnih zadataka. Također sarađuje sa Opštinskim i Kantonalnim službama, inspekcijama kao i predstavnicima drugih firmi. Zadužen je za sprovođenje mjera zaštite na radu. Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca službe. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 969,00 KM

11.) - SSS, IV stepen

Opis poslova :

Obavlja poslove koordinacije sa drugim srodnim cjelinama u preduzeću, vrši primopredaju i skladištenje vodomjera i materijala za potrebe izmjene vodomjera, vodi računa o stanju materijala i dijelova za potrebe izmjene vodomjera, obavlja poslove operatera u aplikaciji MONV, PIS-a preduzeća, kao i ostale poslove po nalogu šefa laboratorije. Za svoj rad odgovoran je šefu laboratorije. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta po ISO 9001, 17025 i 17020, neovisnost i nepristrasnost laboratorije za ispitivanje, kalibraciju i verifikaciju vodomjera.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 969,00 KM

12.) - SSS, IV stepen

Opis poslova :

Obavlja poslove kontrole vodomjernih mjesta. Vrši snimanje stanja na terenu za potrebe izrade tehničkih rješenja za unapređenja sistema registrovanja potrošnje vode i izradu predmjera i predračuna radova. Radi i druge poslove po nalogu poslovođe. Za svoj rad odgovoran je poslovođi odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 969,00 KM

13.) - SSS, IV stepen

Opis poslova :

Obavlje poslove operatera u aplikaciji MONV PiS-a preduzeća, otvara i obrađuje sve vrste naloga za izmjenu, montažu i demontažu vodomjera, priprema i obrađuje sve podatke o vodomjerima i vodomjernim mjestima u aplikaciji MONV, prima, obrađuje i proslijeđuje na realizaciju sve vrste reklamacija na tehničku ispravnost vodomjera. Radi i druge poslove po nalogu poslovođe. Za svoj rad odgovoran je poslovođi odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća:1.028,00 KM

14.) - SSS, IV stepen

Opis poslova :

Obavlja složene poslove izmjene, montaže i demontaže vodomjera svih složenosti u cjelokupnom sistemu registrovanja i očitanja potrošnje vode, uključujući i vodomjere iz sistema daljinskog očitanja vodomjera kao i opravke svih vrsta kvarova u vodomjernim mjestima. Radi i druge poslove po nalogu poslovođe. Za svoj rad odgovoran je poslovođi odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 1.028,00KM

15.) - VKV/SSS, V/IV stepen

Opis poslova :

Radi na poslovima kontrole - istraživanja vodovodne mreže, učestvuje s Poslovođom u pravljenju dnevnih planova rada, odgovoran je za opremu i vozila koje koristi u svom radu, usko surađuje sa ostalim pratećim OJ i Službama. Po pozivu dispečera interveniše na hitnim kvarovima. Za svoj rad odgovoran je poslovođi odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju GIS—a i sistema kvaliteta.
Mjesto rada:Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 1.028,00 KM

16.) - SSS/KV, IV/III stepen

Opis poslova :

Radi na poslovima kontrole- istraživanja kvarova na vodovodnoj mreži, odgovoran je za opremu i vozila koje koristi u svom radu, usko surađuje sa ostalim pratećim OJ i Službama. Po pozivu dispečera interveniše na hitnim kvarovima. Po ukazanoj potrebi posla vrši i poslove na mjerenju . Za svoj rad odgovoran je Poslovođi odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju GIS-a i sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 969,00 KM

17.) - VKV/SSS, V/IV stepen

Opis poslova :

Vrši manipulacije i intervencije na vodovodnoj mreži , provjerava ispravnost graničnih zatvarača i ispusta i po potrebi ostalih armatura. O zapažanjima sa terena obavještava dežurnog dispečera i Glavnog manipulanta . Upravlja vozilom i odgovara za vozilo i ostala sredstva rada koja koristi. U radu koristi geodetske podloge sa ucrtanom mrežom i odgovara za iste. Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca službe. Odgovoran je za implementaciju GIS-a i sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 1.054,00 KM

18.) - KV,III stepen

Opis poslova :

Obavlja jednostavnije poslove vozača B i C kategorije. Vrši prevoz grupa na teren, dovoz potrebnog materijala za opravku kvara iz magacina, dovoz zasipnog materijala za manje iskope, kao i odvoz šute. Vodi putni nalog, utrošak goriva i maziva i otklanja manje kvarove. Održava vozilo u ispravnom stanju. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju i brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Radi i druge poslove po nalogu glavnog koordinatora. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 969,00 KM

19.) - KV, III stepen

Opis poslova :

Obavlja manje složene radne zadatke bageriste na iskopima prilikom opravki kvarova, polaganja cjevovoda, davanja priključaka i isključenjima. Pošto većinu radova obavlja u složenim uslovima, teško pristupačnim lokacijama, najfrekventnijim saobraćajnicama uz prisustvo velikog broja podzemnih instalacija drugih firmi dužan je voditi računa o bezbjednosti, sigurnosti i očuvanju podzemnih instalacija. Radi poslove po zahtjevu drugih službi na čišćenju infiltracionih kanala, laguna za navodnjavanje, čišćenju snijega na pristupnim putevima vodovodnih objekata i sl. Vodi putni nalog, utrošak goriva i maziva i otklanja manje kvarove na bageru.. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju i brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Radi i druge poslove po nalogu glavnog koordinatora. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 969,00 KM

20.) - KV, III stepen

Opis poslova :

Obavlja jednostavnije poslove na opravkama cjevovoda i priključaka, radi na polaganju i vezanju novih cjevovoda, davanju novih priključaka, radove po narudžbi za treća lica. Raspoređuje radnike po adresama predviđenim za taj dan i daje im radne zadatke. Rukuje sa mašinama i uređajima (rezačice za asfalt, rezačice za cijevi, pumpe za crpanje vode, vibronabijači i dr.) i vodi računa o pravilnoj upotrebi istih. Svakodnevno sarađuje sa uposlenicima drugih službi u cilju što efikasnijeg obavljanja radnih zadataka. Potpisuje radne naloge i pravda utrošak materijala. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobračaju, prilikom iskopa vodi računa o podzemnim instalacijama drugih firmi i brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Odgovara za kvalitet obavljenih poslova i brine za ispravnost u sanitarno-tehničkom smislu. Radi i druge poslove po nalogu glavnog koordinatora. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 964,00 KM

21.) - KV,III stepen

Opis poslova :

Obavlja sve poslove vozača. Obavlja poslove na vodozaštitnim zonama mašinskog košenja trave, krčenja šiblja, rastinja i sl. Rukuje sa mašinama i uređajima (motokosačica, trimer, motorna pila i sl) i vodi računa o pravilnoj upotrebi istih. Vodi putni nalog, utrošak goriva i maziva i otklanja manje kvarove. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju i brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Radi i druge poslove po nalogu Poslovođe. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 969,00 KM

22.) - KV, III stepen

Opis poslova :

Obavlja poslove rekonstrukcije vodomjernih mjesta, izmjene, montaže i demontaže vodomjera svih složenosti u cjelokupnom sistemu registrovanja i očitanja potrošnje vode. Radi i druge poslove po nalogu poslovođe. Za svoj rad odgovoran je poslovođi odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 862,00 KM

23.) - KV, III stepen

Opis poslova :

Obavlja jednostavnije poslove izmjene, montaže i demontaže vodomjera svih složenosti u cjelokupnom sistemu registrovanja i očitanja potrošnje vode, uključujuči i vodomjere iz sistema daljinskog očitanja vodomjera kao i opravke svih vrsta kvarova u vodomjernim mjestima. Radi i druge poslove po nalogu poslovođe Za svoj rad odgovoran je poslovođi odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća : 862,00 KM

24.) - KV, III stepen

Opis poslova :

Vrsi manipulacije i intervencije na vodovodnoj mrezi, zajedno sa Manipulantom I učestvuje u provjeri armatura na vodovodnoj mreži. O zapažanjima sa terena obavještava dežurnog dispečera i Glavnog manipulanta . Upravlja vozilom i odgovara za vozilo i ostala sredstva rada koja koristi. U radu koristi geodetske podloge sa ucrtanom mrežom i odgovara za iste. Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca službe. Odgovoran je za implementaciju GIS-a i sistema kvaliteta.

Mjesto rada: Sarajevo Radno vrijeme: 730-1600 Osnovna plaća: 986,00 KM


Potrebni dokumenti :

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dostaviti sljedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

 • Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Diplomu o stečenom stručnom obrazovanju (isključivo kako se traži za radno mjesto)
 • Potvrda/ uvjerenje kojim se dokazuje prednost pri zapošljavanju

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali mora podnijeti pojedinačne prijave, s mogućnošću da samo jedna prijava bude u original ili ovjerenoj kopiji, s pozivom na prijavi u kopiji u kojoj prijavi se nalazi original/ovjerena kopija.

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija za izbor obavještava kandidate o terminu polaganja ispita ( putem e- mail-a ili pošte ukoliko kandidat nema mail adresu). Poslovnik o radu komisije dostupan je na  stranici www.viksa.ba.
Kandidat koji ne ostvari minimalan broj bodova na pismenom ispitu ne učestvuje u daljem izbornom procesu. U slučaju da po provedenom ispitu kandidati imaju isti broj bodova, prednost se daje kandidatu koji po Zakonu o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH imaju prednost pri zapošljavanju.

Oglas je otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Za dodatne informacije  kontakt telefon je : 033 483 492, Referent za  radne odnose
Prijava na oglas sa biografijom, adresom, kontakt telefonom te traženim dokumentima  se dostavlja u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu sjedišta ili direktno na protokol preduzeća.Na poleđini  koverte obavezno upisati ime, prezime i kontakt telefon.

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Jaroslava Černija broj 8.
71000 Sarajevo

sa naznakom

„Javni oglas za prijem radnika – Ne otvarati“
( na koverti obavezno navesti  na koje se radno mjesto prijavljuje )


KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA
Broj: 11-04/19
Sarajevo,  11.04.2019.god.

Na osnovu Rješenja o imenovanju komisije za provođenje javnog oglasa, broj:01-04/19  od 01.04. 2019.godine, a u skladu s članom 8. stav (7) Uredbe o postupku prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 9/19), Komisija donosi:

POSLOVNIK

PREDMET

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuju se provođenje procedure izbora kandidata po javnom oglasu za prijem radnika na određeno vrijeme, za radna mjesta:

1.    Inženjer za hidrauličku analizu
2.    Glavni inženjer za vodni bilans i gubitke vode
3.    Inženjer za tehničku pripremu
4.    Inženjer za pripremu
5.    Inženjer za vodomjere
6.    Inženjer za daljinsko očitanje
7.    Koordinator –tehničar u OJ 112
8.    Tehničar u OJ 121-Tehnička priprema
9.    Tehničar u OJ 151, Labaratorija za kalibraciju vodomjera
10.    Kontrolor u OJ 153
11.    Tehničar u OJ 153-Odjeljenje opravke i  izmjene vodomjera

objavljenom u   listu Oslobođenje od dana 14.04.2019.godine, na web stranici JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (www.szks.ba) i web stranici preduzeća (www.viksa.ba.)

OBLASTI PROVJERE ZNANJA

Član 2.

Provjera znanja( pismeni i usmeni ispit) vršiće se iz oblasti po radnim mjestima, kako slijedi:

Radno mjesto

  
1.Inženjer za hidrauličku analizu                            

 • Hidrotehnika (vodosnabdijevanje)                                                       
 • Geodetski informacioni sistemi
 • Upravljanje gubicima u vodovodnim sistemima

2.Glavni inženjer za vodni bilans i gubitke vode      

 • Hidrotehnika (vodosnabdijevanje) 
 • Geodetski informacioni sistemi
 • Upravljanje gubicima u vodovodnim sistemima

3.Inženjer za tehničku pripremu                            

 • Hidrotehnika (vodosnabdijevanje)
 • Geodetski informacioni sistemi
 • Upravljanje gubicima u vodovodnim sistemima

4.Inženjer za pripremu

 • Hidrotehnika (vodosnabdijevanje)
 • Upravljanja i planiranja robama i materijalima

5.Inženjer za vodomjere           

 • Mjerenje i metrologija
 • Zakonska mjerila i mjerni sistemi
 • Kalibracija i verifikacija mjerila

6.Inženjer za daljinsko očitanje        

 • Mjerenje i metrologija
 • Zakonska mjerila i mjerni sistemi

7. Koordinator –tehničar u OJ 112                      

 • Metode i postupci pripreme i obrade podataka mjerenja parametara vodovodnih sistema
 • Geodetski informacioni sistemi
 • Upravljanje gubicima u vodovodnim sistemima

8.Tehničar u OJ 121-Tehnička priprema                 

 • Hidrotehnika (vodosnabdijevanje)
 • Materijali i oprema u vodovodnim sistemima

9.Tehničar u OJ 151, Labaratorija za kalibraciju vodomjera    

 • Upravljanje i vođenje skladištima
 • Kalibracija i verifikacija mjerila

10.Kontrolor u OJ 153                              

 • Hidrotehnika (vodosnabdijevanje)
 • Mjerenje i obračun potrošnje vode

11.Tehničar u OJ 153-Odjeljenje opravke i  izmjene vodomjera  

 • Mjerenje i obračun potrošnje vode
 • Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji vodovodnih prikjučaka

SADRŽAJ ISPITA

Član 3.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog ispita.

Pismeni dio ispita se polaže na način da kandidati  rješavaju određeni broj pismenih zadatka iz oblasti koje se navedene u članu 2. Poslovnika prema tabeli za konkretno radno mjesto.  Pismeni ispit traje cca15 minuta i odvija se prema utvrđenom rasporedu za radna mjesta,  istovremeno za sve kandidate konkretnog radnog mjesta.

Kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko osvoji najmanje 40 bodova od maksimalnih 60 bodova. Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle, kandidati koji osvoje 40 i više bodova imaju pravo pristupanja usmenom ispitu/intervjuu, na kojem mogu osvojiti najviše 40 bodova.

Usmeni dio ispita/intervju traje cca 10 minuta. Pitanja postavljaju članovi komisije a pitanja su usmjerena na:

 • stepen znanja kandidata o radnom mjestu za koje se kandiduje (opisa poslova radnog mjesta), djelatnosti preduzeća i regulative kojom je uređena
 • provjeru sposobnosti, odnosno kompetencija, za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta
 • motivisanost kandidata za radni angažman, kultura ophođenja, opći dojam
 • eventualno razjašnjenje odgovora datih na pismenom ispitu.

BODOVANJE

Član 4.

Maksimalan broj bodova (uključujući pismeni i usmeni ispit) iznosi 100.
Maksimalan broj bodova na pismenom ispitu iznosi 60 bodova.

Bodovanje na usmenom  ispitu:

 • stepen znanja kandidata o radnom mjestu – maks. 10 bodova
 • sposobnosti/kompetencija za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta – maks. 25 bodova
 • motivisanost kandidata za radni angažman, kultura ophođenja, opći dojam – maks. 5 bodova

Član 5.

Komisija na  osnovu utvrđenih bodova na ispitu sačinjava Listu uspješnih kandidata a koju dostavlja poslodavcu u roku od tri radna dana nakon obavljenog intervjua.      

                                                                                                                                  
KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA
Broj:  11-04-1/19
Sarajevo, 11.04.2019.god

Na osnovu Rješenja o imenovanju komisije za provođenje javnog oglasa, broj: 01-04/19 od  01.04.2019.godine, a u skladu s članom 8. stav (7) Uredbe o postupku prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 9/19), Komisija donosi:

POSLOVNIK

PREDMET

Član 1.

Ovim poslovnikom  uređuju se provođenje procedure izbora kandidata po javnom oglasu za prijem  radnika na određeno vrijeme, za radna mjesta:

 1. Manipulant I
 2. Manipulant II
 3. Vozač II KV u OJ 122
 4. Bagerista II KV
 5. Vozač KV  u OJ 123
 6. Mehaničar
 7. Mjenjač vodomjera I
 8. Mjenjač vodomjera II
 9. Monter
 10. Tehničar  u OJ 112
 11. Tehničar za mjerenje u OJ 112
 12. Istraživač na vodovodnoj mreži I  u OJ 112
 13. Istraživač na vodovodnoj mreži II u OJ 112

Objavljenom  u  listu Oslobođenje od dana  14.04.2019.godine, na web stranici JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (www.szks.ba) i web stranici preduzeća (www.viksa.ba.)

OBLASTI PROVJERE ZNANJA

Član 2.

Provjera znanja (pismeni ,usmeni i praktični ispit) vršiće se iz oblasti po radnim  mjestima, kako slijedi:

Radno mjesto                                                                                   

1.Manipulant I

 • Geodetski informacioni sistemi
 • Armature i oprema vodovodnih sistema
 • Praktični dio (izvođenja manipulativnih radnji na vodovodnoj mreži; upotreba GIS-a i katastra podzemnih instalacija)

2.Manipulant II  

 • Geodetski informacioni sistemi
 • Armature i oprema vodovodnih sistema
 • Praktični dio (izvođenja manipulativnih radnji na vodovodnoj mreži; upotreba GIS-a i katastra podzemnih instalacija)

3.Vozač II KV u OJ 122  

 • Bezbjednost saobračaja
 • Tehničko-zaštitne mjere u oblasti građevinarstva
 • Praktični dio (rukovanje mašinama i vozilima)

4.Bagerista II KV    

 • Bezbjednost saobračaja
 • Tehničko-zaštitne mjere u oblasti građevinarstva
 • Praktični dio (rukovanje mašinama i vozilima)

5.Vozač KV  u OJ 123  

 • Bezbjednost saobračaja
 • Tehničko-zaštitne mjere u oblasti građevinarstva
 • Praktični dio (rukovanje mašinama i vozilima)

6.Mehaničar  

 • Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji vodovodne mreže i priključaka
 • Materijali i oprema u vodovodnim sistemima
 • Praktični dio (opravka vodomjera)

7.Mjenjač vodomjera I

 • Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji vodovodne mreže i priključaka
 • Materijali i oprema u vodovodnim sistemima
 • Praktični dio (montaža i demontaža vodomjera)

8.Mjenjač vodomjera II  

 • Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji vodovodne mreže i priključaka
 • Materijali i oprema u vodovodnim sistemima
 • Praktični dio (montaža i demontaža vodomjera)

9. Monter  

 • Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji vodovodne mreže i priključaka
 • Materijali i oprema u vodovodnim sistemima
 • Praktični dio ( opravka vodovodnih instalacija)

10. Tehničar  u OJ 112    

 • Metode i postupci detekcije curenja u vodovodnim sistemima
 • Geodetski informacioni sistemi
 • Praktični dio (mjerenje protoka i pritiska na vodovodnoj mreži)

 11.Tehničar za mjerenja u OJ 112  

 • Metode i postupci detekcije curenja u vodovodnim sistemima
 • Geodetski informacioni sistemi
 • Praktični dio (mjerenje protoka i pritiska na vodovodnoj mreži)

 12.Istraživač na vodovodnoj mreži I  u OJ 112  

 • Metode i postupci detekcije curenja u vodovodnim sistemima
 • Geodetski informacioni sistemi
 • Praktični dio (detekcija curenja na vodovodnoj mreži)

 13.Istraživač na vodovodnoj mreži II u OJ 112  

 • Metode i postupci detekcije curenja u vodovodnim sistemima
 • Geodetski informacioni sistemi
 • Praktični dio (detekcija curenja na vodovodnoj mreži)


SADRŽAJ ISPITA

Član 3.

Ispit se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog.

Pismeni dio ispita se polaže na način da kandidati  rješavaju određeni broj pismenih zadatka iz oblasti koje se navedene u članu 2. Poslovnika prema tabeli za konkretno radno mjesto.  Pismeni ispit traje cca 15 minuta i odvija se prema utvrđenom rasporedu za radna mjesta,  istovremeno za sve kandidate konkretnog radnog mjesta.

Kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko osvoji najmanje 40 bodova od maksimalnih 60 bodova. Uspješni kandidati na pismenom i spitu, dakle, kandidati koji osvoje 40 i više bodova imaju pravo pristupanja usmenom ispitu/intervju, na kojem mogu osvojiti najviše 20 bodova.

Usmeni dio ispita/intervju traje cca 10 minuta. Pitanja postavljaju članovi komisije a pitanja su usmjerena na:

 • stepen znanja kandidata o radnom mjestu za koje se kandiduje (opisa poslova radnog mjesta), djelatnosti preduzeća i regulative kojom je uređena
 • provjeru sposobnosti, odnosno kompetencija, za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta
 • motivisanost kandidata za radni angažman, kultura ophođenja, opći dojam
 • eventualno razjašnjenje odgovora datih na pismenom ispitu

Praktični dio ispita se polaže  na način da kandidati praktično demonstriraju izvođenje radnji iz oblasti radnih zadataka za radno mjesto za koje konkurišu.

Praktični dio ispita traje maksimalno 15  minuta i odvija se prema utvrđenom rasporedu za radna mjesta, istovremeno za sve kandidate konkretnog radnog mjesta.

Kandidat je položio praktični dio ispita ukoliko osvoji najmanje 10 bodova od maksimalnih 20 bodova.

BODOVANJE

Član 4.

Maksimalan broj bodova (uključujući pismeni, usmeni i praktični  ispit) iznosi 100.
Maksimalan broj bodova na pismenom ispitu iznosi 60 bodova.
Bodovanje na usmenom ispitu:

 • stepen znanja kandidata o radnom mjestu – maks. 5 bodova
 • sposobnosti/kompetencija za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta – maks. 10 bodova
 • motivisanost kandidata za radni angažman, kultura ophođenja, opći dojam – maks. 5 bodova

Maksimalan broj bodova na praktičnom ispitu iznosi 20 bodova.

Član 5.

Komisija na  osnovu utvrđenih bodova na ispitu sačinjava Listu uspješnih kandidata, a koju dostavlja poslodavcu  u roku od tri radna dana nakon obavljenog intervjua.