AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 02.12.2019 u 11:23

J A V N I O G L A S

Na osnovu člana 41. Statuta KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo i Saglasnosti Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture broj: 27-34-40471/19 od 20.11.2019. godine, Direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju

 od 8 /osam/ mjeseci

 

 1. Radnik NK – 18 izvršioca   
 2. Očitač vodomjera I– 4 izvršioca 
 3. Očitač vodomjera II– 1 izvršioc 
 4. Kontrolor - 1 izvršioc 
 5. Tehničar - 1 izvršioc 
 6. Bagerista II - 1 izvršioc
 7. Bagerista II KV - 3 izvršioca  
 8. Mikrobiolog – 1 izvršioc
 9. Blagajnik – 1 izvršioc
 10. Čistačica – 1 izvršioc
 11. Referent za reklamacije i informacije – 3 izvršioca 

                                                              

 

 

Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati posebne uslove za prijem u radni odnos

 (pod rednim brojevima):

 

 

1.) -NK, nekvalifikovani radnik

-Opis poslova :

Obavlja poslove na iskopu i sanaciji istog. Rukuje sa mašinama i uređajima (rezačice za asfalt, pumpe za crpanje vode, vibronabijači i dr.) i vodi računa o pravilnoj upotrebi istih. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, prilikom iskopa vodi računa o podzemnim instalacijama drugih firmi i brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Poštuje mjere vezane za ispravnost u sanitarno-tehničkom smislu. Radi i druge poslove po nalogu Poslovođe. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta. Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 794,00 KM

 

2.)- SSS, IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Vrši svakodnevno očitanje vodomjera, vrši po potrebi naknadna očitanja i kontrolu očitanja prema izdatim nalozima, podnosi izvještaje o stanju na terenu, vrši podjelu računa za vodu na terenu i dostavu informacija o potrošačima sa terena. Odgovoran je za tačnost očitanja vodomjera i za tačnost informacije o razlozima neočitanja vodomjera. Ima obavezu da izvjesti o svim uočenim nepravilnostima vezanim za status potrošača. Obavlja poslove po nalogu Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implem. sist. kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 969,00 KM

 

3.) - KV, III stepen

Opis poslova :

Vrši svakodnevno očitanje vodomjera , vrši po potrebi naknadna očitanja, podnosi izvještaje o stanju na terenu, vrši podjelu računa za vodu na terenu, vrši dostavu informacija o potrošačima sa terena. Odgovoran je za tačnost očitanja vodomjera i za tačnost informacije o razlozima neočitanja vodomjera.Ima obavezu da izvjesti o svim uočenim nepravilnostima vezanim za status potrošača. Obavlja poslove po nalogu Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implem. sist. kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

 Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 965,00 KM

 

4.) -SSS,IV stepen , 6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Na osnovu dnevnih naloga obilazi teren i kontroliše potrošače, radi utvrđivanja postojanja eventualnih nepravilnosti. Utvrđene  nepravilnosti kod potrošača se unose u zapisnik, a ukoliko nisu utvrđene nepravilnosti, samo se popunjava radni nalog o izvršenoj kontroli, te se   dostavljaju  Referentu za administrativne poslove i pripremu radi daljeg postupanja  korištenjem web aplikacije “Nelegalna potrošnja vode“ i akata  apreduzeća kojima se reguliše postupanje u slučajevima neovlaštenog  korištenja komunalne infrastrukture. Radi i druge poslove i zadatke po naređenju Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

 Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 1.110,00 KM

 

5.)- SSS, IV stepen,6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Obavlje poslove operatera u aplikaciji MONV PiS-a preduzeća, otvara i obrađuje sve vrste naloga za izmjenu, montažu i demontažu vodomjera, priprema i obrađuje sve podatke o vodomjerima i vodomjernim mjestima u aplikaciji MONV, prima, obrađuje i proslijeđuje na realizaciju sve vrste reklamacija na tehničku ispravnost vodomjera. Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 969,00 KM

 

6.)- KV, III stepen, Rukovaoc građevinskih mašina

Opis poslova :

Pravilno upravlja i rukuje bagerom, vrši podmazivanje, manje opravke, stara se i o ispravnosti bagera, obavezan je da se pridržava mjera zaštite na radu, radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Dužan je javiti se na poziv u slučaju hitnih intervencija van radnog vremena Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara poslovođi. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 969,00 KM

 

7.) - KV, III stepen, Rukovaoc građevinskih mašina

Opis poslova :

Obavlja manje složene radne zadatke bageriste na iskopima prilikom opravki kvarova, polaganja cjevovoda, davanja priključaka i isključenjima. Pošto većinu radova obavlja u složenim uslovima, teško pristupačnim lokacijama, najfrekventnijim saobraćajnicama uz prisustvo velikog broja podzemnih instalacija drugih firmi dužan je voditi računa o bezbjednosti, sigurnosti i očuvanju podzemnih instalacija. Radi poslove po zahtjevu drugih službi na čišćenju infiltracionih kanala, laguna za navodnjavanje, čišćenju snijega na pristupnim putevima vodovodnih objekata i sl. Vodi putni nalog, utrošak goriva i maziva i otklanja manje kvarove na bageru.. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju i brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Radi i druge poslove po nalogu glavnog koordinatora. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 969,00 KM

 

8.)- VSS,VII stepen, dipl.biolog, dipl.sanitarni inženjer, 1 godina radnog iskustva

Opis poslova :

Planira i odgovara za poslove mikrobioloških analiza , ucestvuje u izradi analiza i koordinira rad sa ostalim subjektima u radnoj jedinici, odgovara za ispravnost rada i održavanje instrumentalne tehnike, odgovara za rezultata analize, vodi evidencije rezultata analiza, prati potrošnju mikrobioloških podloga i ostalog potrošnog materijala. Odgovoran je za uvođenje i održavanje standarda ISO 17 025. Za svoj rad odgovara šefu laboratorije. Kontroliše rad laboratorijskih tehničara koji rade mikrobiološke analize. Radi i druge poslove po nalogu šefa laboratorije. Obavezan je pridržavati se mjera zaštite na radu. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 1.481,00 KM

 

 

9.)- SSS, IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Vrsi naplatu računa za vodu i odgovoran je za stanje novčanih sredstava u blagajni. Odgovoran je za dosljedno provođenje Pravilnika o blagajničkom poslovanju. Vrši knjiženje uplata sa terena i sastavljanje dnevnih blagajničkih izvještaja. Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implem. sist. kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 1.029,00 KM

 

10.)- NK, I stepen

Opis poslova :

Radi na čišćenju i održavanju čistoće posl. prostorija, obavlja i druge poslove po nalogu Šefa odjeljenja.Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 657,00 KM

 

11.)- SSS, IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Zadužen je za direktne usmene kontakte sa potrošačima po pitanju informacija i reklamacija po računima za vodu i odvodnju. Obavezan je da blagovremeno daje informacije o načinu izmjene, prijave i odjave potrošača, kao i na ostala pitanja iz domena rada Službe. Obavezan je da vodi evidenciju i praćenje elektronskih reklamacija. Obavlja poslove po nalogu Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implem. sist. kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 1.037,00 KM

 

Potrebni dokumenti :

 

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ne starija od 6/šest/ mjeseci):

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrdu o mjestu prebivališta- CIPS
 • Ovjerenu fotokopiju lične karte
 • Diplomu o stečenom stručnom obrazovanju (isključivo kako se traži za radno mjesto)
 • Dokaz o radnom iskustvu u struci  (za radna mjesta pod br: 2,4,5,8,10 i 11)
 • Potvrda/ Uvjerenje kojim se dokazuje prednost pri zapošljavanju

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali mora podnijeti pojedinačne prijave, s mogućnošću da samo jedna prijava bude u original ili ovjerenoj kopiji, s pozivom na prijavi u kopiji u kojoj prijavi se nalazi original/ovjerena kopija.

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Komisija za izbor obavještava kandidate o terminu polaganja ispita ( putem e- mail-a ili pošte ukoliko kandidat nema mail adresu). Poslovnik o radu komisije dostupan je na web stranici preduzeća  www.viksa.ba.

Kandidat koji ne ostvari minimalan broj bodova na pismenom ispitu ne učestvuje u daljem izbornom procesu. U slučaju da po provedenom ispitu kandidati imaju isti broj bodova, prednost se daje kandidatu koji po Zakonu o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH imaju prednost pri zapošljavanju.

Oglas je otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Za dodatne informacije  kontakt telefon je : 033 483 492, Referent za  radne odnose.

Prijava na oglas sa biografijom, adresom, kontakt telefonom te traženim dokumentima  se dostavlja u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu sjedišta ili direktno na protokol preduzeća. Na poleđini  koverte obavezno upisati ime, prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta  na koje se kandidat prijavljuje.

 

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Ul. Jaroslava Černija broj 8.

71000 Sarajevo

 

sa naznakom

 

„Javni oglas za prijem radnika – Ne otvarati“

                                 ( na koverti obavezno navesti  na koje se radno mjesto prijavljuje

 

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

Broj:  28-11-1/19

Sarajevo, 28.11.2019.god

 

Na osnovu Rješenja o imenovanju komisije za provođenje javnog oglasa, broj: 28-11-1/19 od  28.11.2019.godine, a u skladu s članom 8. stav (7) Uredbe o postupku prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 9/19,21/19)), Komisija donosi:

 

POSLOVNIK I/11

PREDMET

Član 1.

Ovim poslovnikom  uređuju se provođenje procedure izbora kandidata po javnom oglasu za prijem  radnika na određeno vrijeme, za radna mjesta:

 1. Radnik NK
 2. Očitač vodomjera I
 3. Očitač vodomjera II
 4. Kontrolor
 5. Tehničar
 6. Bagerista II
 7. Mikrobiolog
 8. Blagajnik
 9. Čistačica
 10. Refrerent za reklamacije i informacije

objavljenom  u  listu  Dnevnom avazu od dana  02.12.2019.godine, na web stranici JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (www.szks.ba) i web stranici preduzeća (www.viksa.ba.)

OBLASTI PROVJERE ZNANJA

 

Član 2.

Provjera znanja (pismeni, usmeni i praktični ispit) vršiće se iz oblasti po radnim  mjestima, kako slijedi:

Radno mjesto

Oblast

1. Radnik NK

 

2. Očitač vodomjera I

- Mjerenje i obračun potrošnje vode

- Zakon o mjeriteljstvu FBiH

- Praktični dio (metode i tehnike očitanja)

3. Očitač vodomjera II

- Mjerenje i obračun potrošnje vode

- Zakon o mjeriteljstvu FBiH

- Praktični dio (metode i tehnike očitanja)

4.Kontrolor

- Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda KS

- Mjerenje i obračun potrošnje vode

5.Tehničar

- Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda KS

- Mjerenje i obračun potrošnje vode

6. Bagerista II

- Bezbjednost saobraćaja

- Tehničko-zaštitne mjere u oblasti građevinarstva

- Praktični dio (rukovanje mašinama i vozilima)

7.Mikrobiolog.

- Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće

- Mikrobiološka obrada vode za piće

8.Blagajnik

- Pravilnik o blagajničkom poslovanju KJKP  “ Vodovod i kanalizacija “

- Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem FBiH

9.Čistačica

 

10.Referent za reklamacije i informacije

- Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda  Kantona Sarajevo

-Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH

 

SADRŽAJ ISPITA

Član 3.

 

Za radno mjesto iz Poslovnika  pod rednim brojem 1 i 9  predviđen je usmeni dio ispita.

Usmeni dio ispita/intervju traje cca 10 minuta. Pitanja postavljaju članovi komisije, a pitanja su usmjerena na:

             •         stepen znanja kandidata o radnom mjestu za koje se kandiduje (opisa poslova radnog mjesta), djelatnost preduzeća

            •          motivisanost kandidata za radni angažman, kultura ophođenja, opći dojam

 

Iz Poslovnika za radna mjesta 2,3,6 ispit se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita.

 

Pismeni dio ispita se polaže na način da kandidati  rješavaju određeni broj pismenih zadataka iz oblasti koje su navedene u članu 2. Poslovnika prema tabeli za konkretno radno mjesto . Pismeni ispit traje cca 20 minuta i odvija se prema utvrđenom rasporedu kandidata za konkretno radno mjesto.

 

Kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko osvoji najmanje 40 bodova od maksimalnih 60 bodova. Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle, kandidati koji osvoje 40 i više bodova imaju pravo pristupanja usmenom ispitu , na kojem mogu osvojiti najviše 20 bodova.

 

Usmeni dio ispita/intervju traje cca 10 minuta. Pitanja postavljaju članovi komisije a pitanja su usmjerena na:

 • stepen znanja kandidata o radnom mjestu za koje se kandiduje (opisa poslova radnog mjesta), djelatnosti preduzeća i zakonske regulative kojom je uređena djelatnost Preduzeća.
 • sposobnosti/kompetencija za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta,
 • motivisanost kandidata za radni angažman, opći dojam.

 

Praktični dio ispita se polaže  na način da kandidati praktično demonstriraju izvođenje radnji iz oblasti radnih zadataka za radno mjesto za koje konkurišu (očitač vodomjera I, očitač vodomjera II, bagerista II.)

 

Praktični dio ispita traje maksimalno 15  minuta i odvija se prema utvrđenom rasporedu za radna mjesta, istovremeno za sve kandidate konkretnog radnog mjesta.

 

Kandidat je položio praktični dio ispita ukoliko osvoji najmanje 10 bodova od maksimalnih 20 bodova.

 

Iz Poslovnika za radna mjesta 4,5,7,8,10 ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Maksimalan broj bodova (uključujući pismeni i usmeni dio ispita) iznosi 100.

Maksimalan broj bodova na pismenom dijelu ispitu iznosi 60 bodova.

Maksimalan boj bodova na usmenom dijelu ispita iznosi 40 bodova.

 

Pismeni dio ispita se polaže na način da kandidati  rješavaju određeni broj pismenih zadatka iz oblasti koje su navedene u članu 2. Poslovnika prema tabeli za konkretno radno mjesto . Pismeni ispit traje cca 20 minuta i odvija se prema utvrđenom rasporedu kandidata za  radno mjesta.

Kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko osvoji najmanje 40 bodova od maksimalnih 60 bodova. Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle, kandidati koji osvoje 40 i više bodova imaju pravo pristupanja usmenom ispitu. Na usmenom ispitu, kandidati mogu osvojiti najviše 40 bodova.

Usmeni dio ispita/intervju traje cca 10 minuta. Pitanja postavljaju članovi komisije a pitanja su usmjerena na:

 • stepen znanja kandidata o radnom mjestu za koje se kandiduje (opisa poslova radnog mjesta), djelatnosti preduzeća i zakonske regulative kojom je uređena,
 • sposobnosti/kompetencija za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta ,
 • motivisanost kandidata za radni angažman, opći dojam.

BODOVANJE

Član 4.

Za radno mjesto iz Poslovnika  pod rednim brojem 1 i 9  predviđen je usmeni dio ispita.

Usmeni dio ispita traje cca 10 minuta. Pitanja postavljaju članovi komisije, a pitanja su usmjerena na :

 • stepen znanja kandidata o radnom mjestu za koje se kandiduje (opisa poslova radnog mjesta), djelatnost preduzeća ( maksimalno 50 bodova )
 • motivisanost kandidata za radni angažman, kultura ophođenja, opći dojam  ( maksimalno 50 bodova ).

Maksimalan broj bodova iznosi 100.

Iz Poslovnika za radna mjesta 2,3,6  ispit se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita.

Pismeni dio ispita se polaže na način da kandidati  rješavaju određeni broj pismenih zadatka iz oblasti koje su navedene u članu 2. Poslovnika prema tabeli za konkretno radno mjesto . Pismeni ispit traje cca 20 minuta i odvija se prema utvrđenom rasporedu kandidata za konkretno radno mjesto.

Kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko osvoji najmanje 40 bodova od maksimalnih 60 bodova. Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle, kandidati koji osvoje 40 i više bodova imaju pravo pristupanja usmenom dijelu ispitu. Na usmenom ispitu, kandidati mogu osvojiti najviše 20 bodova.

Maksimalan broj bodova (uključujući pismeni, usmeni i praktični  ispit) iznosi 100.

Maksimalan broj bodova na pismenom ispitu iznosi 60 bodova.

 

Bodovanje na usmenom ispitu:

 • stepen znanja kandidata o radnom mjestu – maks. 5 bodova
 • sposobnosti/kompetencija za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta – maks. 10 bodova
 • motivisanost kandidata za radni angažman, opći dojam – maks. 5 bodova

 

Maksimalan broj bodova na praktičnom ispitu iznosi 20 bodova.

 

Iz Poslovnika za radna mjesta 4,5,7,8,10 ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

 

Maksimalan broj bodova (uključujući pismeni i usmeni dio ispita) iznosi 100.

Maksimalan broj bodova na pismenom ispitu iznosi 60 bodova.

 

Kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko osvoji najmanje 40 bodova od maksimalnih 60 bodova. Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle, kandidati koji osvoje 40 i više bodova imaju pravo pristupanja usmenom ispitu, Kandidat je položio praktični dio ispita ukoliko osvoji najmanje 10 bodova od maksimalnih Na usmenom dijelu ispita, kandidati mogu osvojiti najviše 40 bodova.

Bodovanje na usmenom ispitu :

 • stepen znanja kandidata o radnom mjestu – maks. 10 bodova
 • sposobnosti/kompetencija za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta – maks. 20 bodova,
 • motivisanost kandidata za radni angažman, opći dojam –maks. 10 bodova

 

Član 5.

Komisija na  osnovu utvrđenih bodova na ispitu sačinjava Listu uspješnih kandidata, a koju dostavlja poslodavcu  u roku od tri radna dana nakon obavljenog intervjua.

Član 6.

Nakon bodovanja pismenog dijela ispita, Komisija obavještava svakog uspješnog kandidata o mjestu i vremenu održavanja usmenog dijela ispita, putem e-mail ili pošte (ako kandidat nema e-mail adresu).

Član 7.

Komisija je obavezna da obavijesti kandidate koji nisu položili pismeni ispit, putem e-mail ili pošte (ako kandidat nema e-mail adresu), da ne učestvuje u daljem izbornom procesu.

Član 8.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće biti razmatrane.

Član 9.

Nepristupanje zakazanim terminima ispita, smatrat će se odustajanjem od daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

                                                                                                    Član 10.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti identifikacioni dokument na uvid.

Komisija:

 

1.        Pamuk Almir , dipl. oec. , predsjednik

2.    Dizdarević Meliha,dipl. oec.  član

3.    Salihagić Amel, mag.hemijskih nauka,član 

4.    Lanco Edvin član

5.    Abaza Adnan, dipl. ing. geo  član