Lokacija

Sektor za tehničke poslove i razvoj
ul. Azize Šaćirbegović br.18 Sarajevo
Izvršni direktor

tel. +387 33 65 57 33
fax. +387 33 65 57 33


Ostale službe
Služba za projektovanje i nadzor
tel. +387 33 65 57 33

Sektor za tehničke poslove i razvoj - Služba za projektovanje i nadzor

U sektoru se obavljaju poslovi projektovanja objekata vodovodnog i kanalizacionog sistema, odnosno hidrotehničkih komunalnih objekata iz domena razvoja preduzeća u tehničkom, organizacionom i drugom pogledu. Izrada projektne dokumentacije se vrši na nivou glavnih projekata i na nivou idejnih rješenja za pojedine dijelove ili lokalitete vodosnabdijevanja i odvodnje, a u sklopu održavanja ili razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema Kantona Sarajevo.
Vrši se i koordinacija na izradi složenijih hidrotehničkih projekata za potrebe preduzeća, izrada projektnih zadataka, revizija projekata, izrada tender dokumentacije i provođenju procedura javnih nabavki.
Služba brine i o stalnom arhiviranju projektne dokumentacije.
Obavljaju se i poslovi vezani za realizaciju investicija, priprema i nadzor na izvođenju objekata vodovodnog i kanalizacionog sisitema Kantona Sarajevo. Vrši se neophodna koordinacija između izvođača, investitora i pojedinih službi preduzeća, prati gradilišna korespodencija preko propisanih procedura.
U službi,pored ostalih, rade četiri diplomirana građevinska inžinjera, hidrotehničkog smjera koji su odgovorni i za implementaciju sistema kvaliteta.