Lokacija

Sektor za ekonomske i pravne poslove - SEPP
ul. Jaroslava Černija br.8 Sarajevo
Izvršni direktor

tel. +387 33 237-655 lok. 235
Ostale službe
Računovodstvena služba
tel. +387 33 203-059

Finansijska služba

tel. +387 33 203-059 lok.221
tel. +387 33 202-533

Služba CIT-a

tel. +387 33 237-655 lok. 224

Služba plana i analize

tel. +387 33 237-655 lok.246

Pravna služba

tel. +387 33 237-655

Služba općih poslova i unutrašnje
zaštite

tel. +387 33 237-655 lok.244

Služba naplate

tel. +387 33 237-655

Komercijalna služba

tel. +387 33 203-059


Sektor   za ekonomske i pravne poslove - SEPP

U Sektoru za ekonomske i pravne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:
      - vođenje računovodstvenih evidencija finansijskog poslovanja,
      - praćenje priliva novčanih sredstava,
      - poslovi bezgotovinskog plaćanja ,
      - poslovi nabavke roba, radova i usluga,
      - pružanje stručne podrške uspostavljenom informacionom sistemu,
      - planiranje i analiza poslovnih aktivnosti, pružanje stručne pomoći iz domena pravne
        struke,
      - aktivnosti naplate za isporučenu vodu i sve prateće aktivnosti vezane za naplatu potraživanja,
      - opšti poslovi i informisanje zaposlenika .

Sektor za ekonomske i pravne poslove čine sljedeće službe:

RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA
Prati primjenu MRS-a i MSFI, izrađuje finansijske izvještaje za polugodišnje i godišnje obračune, vrši knjiženje, usaglašavanje analitičkih kartica sa glavnom knjigom, kontira i evidentira sve poslovne promjene, vrši usaglašavanje stanja sa kupcima usluga i dobavljačima(IOS-a), obavlja poslove iz domena kolektivnog osiguranja zaposlenika i osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti.
FINANSIJSKA SLUŽBA
Vrši poslove bezgotovinskog plaćanja obaveza dobavljačima, poslove obrade izvoda novčanih sredstava, poslove reklamacija, obračuna kamata, obrade mjenica, praćenja i realizacije posebnih oblika bezgotovinskog plaćanja,(kompenzacije,cesije), prati priliv novčanih sredstava, vrši obračun plaća i drugih naknada zaposlenika, komunicira sa bankama i drugim organima( općinama, Poreznim upravama, PIO/MIO), daje podatke o likvidnosti preduzeća, prati analitičke izvještaje, prati realizaciju investicionih objekata.
SLUŽBA CIT-a
Organizuje i prati primjenu informacionih tehnologija, radi na instaliranju i administriranju na instaliranim bazama podataka na server mašinama, vrši izradu programskih i projektnih rješenja za nove aplikacije, obrađuje aplikacije u cilju obračuna za korisnike komunalnih usluga, radi na implementaciji IT na svim računarima: ASW, SSW, vrši unos matičnih podataka , vrši održavanje hardvera.
SLUŽBA PLANA I ANALIZE
Prikuplja, obrađuje i analizira finansijske podatke poslovanja preduzeća za izvještavanje i podršku poslovnom odlučivanju, prikuplja i obrađuje podatke za izradu planova poslovanja te ih usklađuje sa usvojenim smjernicama i politikama preduzeća, pruža stručnu pomoć u evaluaciji finansijskih efekata budućih poslovnih odluka.
PRAVNA SLUŽBA
Prati zakonske propise vezane za rad i poslovanje preduzeća,a naročito propise iz oblasti komunalne djelatnosti, vrši pripremu materijala i prisustvuje sjednicama organa upravljanja, radi na izradi normativnih akata, radi na imovinsko pravnim poslovima, zastupa preduzeće pred sudom i dr. nadležnim organima, po pravosnažnosti sudskih presuda pristupa provođenju izvršnog postupka, podnosi sudu prijedloge za dozvolu izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave, radi sve poslove iz domena radnih odnosa.
SLUŽBA OPĆIH POSLOVA I UNUTRAŠNJE ZAŠTITE
Vrši poslove obezbjeđenja lica i imovine u skladu sa zakonom i pravilnikom, vrši poslove informisanja, poslove iz oblasti socijalnog rada, prijema i otpreme pošte putem protokola preduzeća, ostale opšte poslove (poslove centralnog grijanja, telefonske centrale, održavanja čistoće, umnožavanja materijala i sl.).
SLUŽBA NAPLATE
Obavlja poslove očitanja i kontrole očitanja vodomjera, vrši kontrolu unosa podataka o očitanju, priprema račune za otpremu do potrošača, vrši naplatu po ispostavljenim računima za utrošenu vodu i odvođenje otpadnih voda, radi poslove blagajne, obrade i knjiženja uplata pristiglih od banaka i PTT-a, rješava reklamacije potrošača, podnosi izvještaje i analize iz djelokruga rada službe.
KOMERCIJALNA SLUŽBA
Vrši provođenje postupaka javnih nabavki ( roba, radova i usluga) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, priprema izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki, vrši kontrolu i realizaciju internih narudžbi, prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama,vrši obradu i kontrolu faktura i ugovorenih cijena, vrši ispostavljanje eksternih narudžbi prema dobavljačima, obavlja poslove nabavke i skladištenja.

AKTUELNE INFORMACIJE IZ SEKTORA


Zašto je vodosnabdijevanje ugroženo - ekonomski aspekt . Zbog čega je ugroženo vodosnabdijevanje Grada Sarajeva?
Raspoloživa mjesečna finansijska sredstva u KJKP Vodovod i Kananlizacija d.o.o Sarajevo...

PROČITAJ VIŠE...
MJESEČNA RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA U KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O SARAJEVO

PROČITAJ VIŠE...

PODACI O NAPLATI I REGISTROVANIM KOLIČINAMA VODE (m 3) ZA MJESEC JANUAR - DECEMBAR 2012.GODINE

PROČITAJ VIŠE...