Lokacija

Odjeljenje za internu reviziju
ul. Terezije br.40, Sarajevo

tel. +387 33 20 30 59 lok. 232

ODJELJENJE ZA INTERNU REVIZIJU

Svrha i cilj interne revizije

Interna revizija je savjetodavna pomoć Menadžmentu u cilju unaprijeđenja kvaliteta poslovanja Preduzeća i kvaliteta rada zaposlenih kadrova, sa zadatkom da kroz izvještaje i preporuke u konačnom doprinose što uspješnijem poslovanju KJKP “ Vodovod i kanalizacija “ d.o.o. Sarajevo.

Svrha interne revizije je provjera dosljednog poštivanja zakonskih propisa, uputstava za rad , internih akata , ugovora i drugih propisa, dajući preporuke u vezi sa aktivnostima koje su predmet revidiranja.

Odjel za internu reviziju izvršava zadatke shodno operativnom Planu rada za tekuću godinu. Realizacija aktivnosti iz Plana odvija se prema utvrđenim terminima obavljanja revizije , a po nalogu direktora Odjela za internu reviziju.

Interna revizija revidira cjelokupno poslovanje Preduzeća , a obavlja se u skladu sa Standardima interne revizije koji se zasnivaju na Međunarodnim standardima interne revizije i propisima kojima se uređuje oblast interne revizije.

Odjel za internu reviziju (OIR) realizuje aktivnosti u skladu sa:
     • Međunarodnim revizijskim standardima;
     • Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBIH br.08/05 );
     • Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ( Sl.novine Federacije BiH , br. 83/09 );
     • Zakonom o internoj reviziji institucija BiH Sl.glasnik br.27.;
     • Statutom KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo Pravilnikom o radu Odjela za internu reviziju;
     • Operativnim i strateškim planom rada interne revizije,


Prema čl. 26-32 Zakona o javnim preduzećima , čl.54-60 Statuta KJKP „ Vodovod i kanalizacija „ d.o.o. Sarajevo , zaposlenici Odjela za internu reviziju sa direktorom OIR-a podnose Izvještaje Odboru za reviziju na razmatranje i usvajanje. Nacrt materijala pripremljenog u toku jednog mjeseca od strane Odjela za internu reviziju , prije slanja Odboru za reviziju na razmatranje i usvajanje , dostavlja se direktoru Preduzeća radi dobivanja mišljenja i sugestija. Izvještaji Odbora za reviziju dostavljaju se Nadzornom odboru na usvajanje.

Zasposlenici Odjela za internu revizijuOdbor za reviziju

Skupština Preduzeća na prijedlog Nadzornog odbora Preduzeća svake četiri godine imenuje Odbor za reviziju KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.
Odbor za reviziju KJKP „ Vodovod i kanalizacija „ d.o.o. Sarajevo svoju funkciju ostvaruje u skladu sa članom 28. Zakona o javnim preduzećima u FBiH , članom 54. Statuta Preduzeća , Ugovorima o vršenju funkcija-angažmana članova i predsjednika Odbora za reviziju i Poslovnikom o radu Odbora za reviziju.