Menadžment preduzeća
 
   

Direktor KJKP 'ViK' d.o.o. Sarajevo
Nezir Hadžić, Magistar uprave
 
 
     v.d. Izvršni direktor
za vodovodni sistem
Kenan Đipa, dipl.ing.el.v.d. Izvršni direktor
za kanalizacioni sistem
Adnan Hodžić dipl.ing.maš.


v.d. Izvršni direktor
investicija i razvoja

Aida Sadagić, mag.oec.


v.d. Izvršni direktor
za za ekonomske i pravne poslove
Šaćira Mrnđić, dipl.oec.