Lokacija

Pogon "Kanalizacija"
ul. Terezija br.40, Sarajevo
Izvršni direktor


tel. +387 33 20 30 59
fax. +387 33 65 80 58
Ostale službe
Održavanje kanalizacione mreže i
objekata

tel. +387 33 20 30 59

Revitalizacija postrojenja za
prečiščavanje otpadnih voda - Butile

tel. +387 33 45 56 11

Služba za održavanje mehanizacije i
vozila

tel. +387 33 20 30 59

Tehnička služba kanalizacije

tel. +387 33 20 30 59Pogon "Kanalizacija" - kanalizacioni sistem


Kanalizacioni sitsem Grada je gravitacioni i čini ga više od 750 km kanala različitih profila od 150 - 2000 mm različitih namjena (fekalni, kišni i mješoviti). Poseban poticaj za razvoj kanalizacionog sistema vezan je za realizaciju Međunarodnog kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj - EBRD (1977-1982.g.) Tom prilikom usvojen je separatni sistem, kao i opredjeljenje da se u narednom periodu sve rekonstrukcije i razvoj kanalizacione mreže realiziraju kao separatni sistem.

Tretman otpadnih voda

Novim sistemom kanalizacionih kolektora postavljene su osnove savremene gradske odvodnje. Otpadne vode odvode se prema uredjaju za prečišćavanje, a kišne u vodotoke. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (od početka rata 1992.g. izvan je funkcije), a locirano je kod ušća rijeke Miljacke u rijeku Bosnu. Kapacitet postrojenja je izgradjen za 600.000 ekvivalentnih stanovnika u I fazi, odnosno 900.000 u II fazi.


Održavanje kanalizacione mreže

Služba za održavanje kanalizacione mreže vrši sve potrebne aktivnosti u cilju omogućavanja normalnog funkcionisanja i eksploatacije javnog kanalizacionog sistema Kantona Sarajevo.
Kanalizacioni sistem Kantona Sarajevo približno čini:
     - kanalizaciona mreža sa ukupnom dužinom cca 1.000 km kanala;
     - slivnici, objekti na kišnim kanalima, cca 20.000 komada;
                              - kišni prelivi 17 komada i ulivne građevine 20 komada.

Pored redovnih navedenih aktivnosti uposlenici Službe održavanja kanalizacione mreže vrše i sljedeće obaveze unutar Preduzeća:
     - Interni auditori
     - Komisija za reviziju projekata
     - Komisija za utvrđivanje šteta
     - Komisija za popis skrivenih potrošača
     - Stručno lice za tender
     - Komisija za prijem strategijskog materijala ( Cijevi, kanalizaciona oprema, građa, agregat )