Lokacija

Odjeljenje GIS-a
ul. Jaroslava Černija br.8, Sarajevo

tel. +387 33 23 76 55 lok. 144
tel. +387 33 53 77 43
Šef odjeljenja
Mirsada Čakarić, dipl.ing.maš.

e-mail: mirsadac@viksa.ba

ODJELJENJE GIS-a    -    GEOINFORMACIONI SISTEM


Unazad nekoliko godina samostalno smo u Preduzeću razvili Geoinformacioni sistem - GIS, kao Informacioni sistem koji je već sada i koji će sve više biti sistemska podrška obavljanju osnovnih poslovnih procesa.

GIS je veoma detaljan, postavljen je na klijent/server arhitekturi, i preko GIS Servera, dostupan na svakom računaru u našem Preduzeću. Od sada svi GIS podaci unose se on-line i trenutno su ažurni. GIS je primijenjen na procesima rada sa kvarovima na vodovodnoj mreži, te u borbi na smanjenju gubitaka vode prvenstveno kroz izračun gubitaka vode po zonama vodosnadbijevanja, pregled potrošnje po općinama, podzonama, proizvoljnim selekcijama i drugo.

Projektom razvoja GIS-a, u našem preduzeću formiran je digitalni katastarski plan vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno svih elemenata: potrošača, ulica, kvarova i nekih općih podataka o granicama zona i podzona vodosnabdijevanja, zaštitnih zona izvorišta, rijeka, administrativnih granica i dr.

Ovim projektom formiran je katastar skeniranih geodetskih planova komunalnih uređaja i instalacija u razmjerama 1:500 i 1:1000 i drugim standardnim razmjerama na cijelom obuvatu poslovanja Preduzeća. Više možete pročitati OVDJE